Sanayi Sicil Belgesinde KDV İstisnası Devam Ediyor

Sayın Üyemiz,

Sanayi Sicil Belgesi kapsamında yatırım yapacakları yakından ilgilendiren kanun değişikliği gerçekleşti. 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 8. Maddesi ile yapılan değişiklik sonrasında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun Geçici 39.Maddesi:

“ 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik neticesinde Sanayi Sicil Belgesi kapsamında alınacak makine teçhizattaki KDV istisnası 31 Aralık 2022’ ye kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi  Odası

Genel Sekreterliği