İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği İhtarname

Sayın Üyemiz,

Türkiye Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği’nden TSMB Odamıza gönderilen yazıda;

İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği (“TSMB) adına vekili sıfatlıyla; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) 42. maddesi uyanınca, kendisine üye olan yorumcu/icracı sanatçıların mali haklarını korumak, takip etmek, bunları tahsil etmek, izinsiz kullanımları tespit edip engellemek ve gerektiğinde bu izinsiz kullanımlarla ilgili yasal yollara başvurmak amacıyla iş bu ihtarnameyi gönderidikleri,

TSMB, yurtiçinde müzik alanında faaliyet gösteren kendisine üye yorumcu/icracı sanatçılar uhdesindeki yerli ve yabancı eserleri kapsayan etkin düzeyde kullanılan geniş bir repertuvarı temsil etmektedir. FSEK’in “Umuma Açık Mahallerde Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine ilişkin Esaslar” başlıklı 41. maddesinin;

“Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahalleri eser, icra, fonogram, yapım  yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldııkları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı mali hak ödemelerini bıı madde hüküınlerine göre yaparlar.” amir hükmü gereğince TSMB, FSEK ve ilgili alt mevzuat uyarınca üyeleri olan yorumcu/icracı sanatçılardan aldığı yetki belgeleri ile üyelerine ait müzik icaralarının umuma iletimine izin verme veya ya aklama hakları ile bu hakların takibi, tahsili ve korunması için her türlü başvuruyu yapma, talepte bulunma, mahkemelerde dava açma, savcılıklara başvurma yetkilerini devralmıştır.

Tarafınızca işletilen işletmede yapılan ön tespitte, hakları TSMB tarafından takip edilen ve lisans izni alınmaksızın müzik yayını yapıldığı tarafımızca haricen tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen FSEK amir hükmüne rağmen, müzik eserlerinin kullanımı için lisans bedeli ödenmeksizin umuma açık mahallerde kullanılması, FSEK’de yorumcu/icracı müzisyenlere tanınan mali hakları ihlal etmekte olup, aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Aşağıda yer alan FSEK ilgili maddelerine göre, TSMB ile lisans sözleşmesi yapılmaması ve umuma arz edilen müziklerin lisans bedellerinin ödenmemesi halinin yaptırımı, 15 yıl arası hapis cezası ya da adli para cezası ile belirlenen lisans bedelinin 3 katı tazminat ödenmesi olacaktır.

İhtarname konusu imzalamaya davet edildiğiniz lisans sözleşmesine ilişkin TSMB Genel Lisanslama Tarifesi, bağlı bulunduğunuz illerdeki meslek birlikleri/odalarına gönderilmiş olup; işbu ihtarnameye aşağıda bildirilen süre içinde dönüş yapmadığınız takdirde mahkeme ve avukatlık masraflarının da tarafınıza ait olacağını belirtmek isteriz.

FSEK 71. maddesi: “Bir eseri, icrayı, fonograıııı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlı para cezasına hükmolıınur. zenlemesi ile hak sahibinden izin alınmaksızın eserlerinin umuma arz edilmesinin hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmünü kurmuştur.

FSEK 68. maddesi “Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek raybedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.

Yukaııda verdiğimiz bilgiler ışığında; işbu davet mektubunun tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün içinde tarafımızla iletişime geçmenizi, müvekkil TSMB ile lisans sözleşmesi imzalamanızı ve ilgili tarifede düzenlenmiş lisans bedelini ödemenizi, aksi takdirde yukarıda belirtilen FSEK hükümleri gereğince ve yorumcu/icracı sanatçıların mali haklarının ihlali nedeniyle aleyhinize savcılık makamına suç duyurusunda bulunulacağını, tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal yollara başvurulacağını tarafınıza ihtar etiklerini bildirmiş olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.28.09.2022

Saygılarımızla,

Kütahya ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Lisanslama Personeli 0507 024 48 48 – 0531 791 91 81

EK : İCRACI SANATÇILAR VE MÜZİSYENLER MESLEK BİRLİĞİ BEYANNAME