K TÜRÜ YETKİ BELGELERİNDE AF DÜZENLEMESİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, K Türü Yetki Belgelerinde af düzenlemesi yürürlüğe girmiştir.  

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik, 04 Mayıs 2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu çerçevede; Yönetmeliğe ilave edilen geçici 11. Madde ile K türü yetki belgelerinde, 01/08/2016 tarihine kadar, 3 kapsamda af gündeme gelmiştir.

 

İlgili Yönetmeliğin geçici 11.Maddesi gereğince, mükelleflerin ve üyelerimizin, aftan yararlanarak işlemlerini gerçekleştirmeleri için, Odamıza müracaat etmeleri gerektiğini kamuoyuna duyururuz.

 

 

GEÇİCİ 11.MADDE: (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yetki belgesi için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin 1/8/2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgesini tekrar almak istemeleri halinde; yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması koşuluyla istenen yetki belgesi adlarına yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetki belgesi için verilmiş ve kalıcı hale gelmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan gerçek veya tüzel kişilerin bu yetki belgeleri ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmaz. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir sınır kapısını kullanan A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişilerin sayısı 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen sayıdan fazla ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişiler, yetki belgeleri iptal edilmediği veya yenileme hakkını kaybetmediği müddetçe aynı kara sınır kapısını kullanmaya devam ederler.

 

 

 

Haber: KUTSO Basın