SIKÇA SORULAN SORULAR

Ticaret odaları, Sanayi odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ziraat Odalarına kayıtlı olup, ruhsatlarında araç cinsi; kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork olan araç sahipleri almak zorundadır.

Bağlı bulunulan Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

Kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara alınır.

Kendinize ait yük, sadece kamyonet ile taşınacak ise.K2
Kendinize ait yük, kamyon ile de taşınacak ise .K2
Sadece şehir içi nakliye (başkasına ait yükün taşınması) yapılacak ise (kesinlikle kamyonet olmalı)K1
Şehirlerarası nakliye yapılacak ise K1

Araçlarda sadece taşıt kartları bulundurulmalıdır. Diğer renkli olan yetki belgesi ve taşıt belgesinin araçta bulundurma zorunluluğu yoktur. Bu belgeleri işyerinizde veya evinizde bulundurmanız gerekmektedir.

Odamızdan temin edebilirsiniz.

K BAŞVURU FORMU ilgili yerler doldurulacak
Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermayesini gösteren ticaret sicil memurluğu tarafından onaylanmış ticaret sicil gazeteleri sureti. (Şahıs olup ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmayanların ticaret sicil gazetesine gerek yoktur.)
Ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları veya esnaf odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı (Üye oda kayıt belgesi)
Şirket ise; firma kurucu ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanı fotokopisi adli sicil belgesi (sabıka kaydı) asılları, şahıs ise; kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve adli sicil belgesi (sabıka kaydı) asılları
Şirket ise; Temsile yetkili kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (yada oda onaylı aslı gibidir sureti), şahıs ise; imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti (yada oda onaylı aslı gibidir sureti)
Araçların ruhsat fotokopileri
İşyeri merkezinin bulunduğu yerin kira kontratı veya işyeri şirketin kendi malı ise tapu fotokopisi, seyyar olarak çalışanlar için ikametgah aslı
Vergi dairesinden faal mükellef olduğunu gösterir yazı veya vergi levhası fotokopisi.
Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişi taşımacıların en az 25 ton, tüzel kişilerin en az 75 ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıtlara sahip olması gerekmektedir.
En az 10.000.TL sermayesinin olduğunu gösterir belge

İstenen evraklar K1 ve K1 ile aynı olup sadece adli sicil belgesi (sabıka kaydı) na gerek yoktur.
Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişi ve şirketlerde istiap haddi ve sermaye şartı aranmamaktadır.

K belgesi alma zorunluluğu olup, belgeyi hiç almamış şahıs ve şirketlere 2.044 TL
K belgesi mevcut olup her bir araçta taşınması gereken, Taşıt kartını araçta bulundurulmayanlara 200 TL
K belgesi mevcut olup, araçlarını K belgesine ekletmeyenlere 2.044 TL
cezai işlem uygulanacaktır.

Belgenin üzerinde yazan geçerlilik süresidir.
Yeni alınan belgelerde geçerlilik süresi 5 yıldır.

Son gün yoktur, bahsi geçen araçlar için hemen alınmalıdır.

K belgeleri kiralanamaz
Kiralık araç için K belgesi alınamaz

Mevcut olan taşıt belgesinin aslı
Alınan aracın ruhsat fotokopisi
‘ K ARAÇ İLAVE FORMU doldurularak odamıza müracaat edilmelidir.

1. Derece akrabaya (Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklara)
En az % 25 hisse ile ortak olduğunuz şirkete devir yapılabilir.
(Şirketin, K belgesinin alındığı tarihten sonra kurulmuş olması gerekmektedir. )

K belgesini devir alacak kişi veya şirket, K belgesi müracaatında istenilen tüm belgeleri temin eder,
Belge sahibi şahıs, kendisine ait K belgelerinin tüm evrak asıllarını (renkli olan yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartı) teslim eder
Her iki taraf devir işlemi için odamıza gelerek hazırlanan dosyanın İzmir Ulaştırma bölge Müdürlüğü tarafından onaylanması ve dosyanın tekrar odamıza gelmesi ile devir işlemi gerçekleşir.

Satılan araca ait Taşıt belgesinin aslı, Taşıt kartının aslı ve noter satışının fotokopisi ile araç düşümü en geç 30 gün içerisinde yapılmalıdır. (K belgesinde araç kalmaması durumunda son satılan aracın satışından itibaren 2 ay içerisinde belgeye mutlaka araç ilave edilmelidir. )

Vergi kaydının silindiğine dair yazı ve dilekçe ile odamıza müracaat edilmelidir, iptal işlemi dahilinde herhangi bir ücret iadesi yoktur.

Kaybolan belgeler için yerel bir gazeteye zayi ilanı verilmelidir, ilgili ilan yayınlandıktan sonra gazete ile odamıza müracaat edilmelidir.

Şirket TTK 367. Maddesine göre hazırlamış olduğu iç yönergenin tescilinden sonra sınırlı yetkiye sahip ticari vekil, ticari temsilci atayabilmektedir.

Şirket, şube, şahıs ve kooperatif kuruluş tescil işlemlerinde e-imzaya ihtiyaç yoktur. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ Adresinden üye olarak başvuru yapılabilmektedir. (üyelik ücretsizdir.) Ancak; Kurulu bulunan bir kayıt üzerinde değişiklik yapılmak istenildiğinde firma yetkilisine ait e-imza olması gerekmektedir.

Limited şirket genel kurulunda vekaleten imza var ise bu vekaletnamede Vekile; Açıkça “Şirket ünvanı, Toplantı tarihi ve gündemi belirtilmek suretiyle münhasıran o toplantı için” yetki verilmesi gerekmektedir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır. Her ne kadar yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş bile olsa her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurulların yapılması zorunludur. Bu husus yasanın emredici hükmüdür.

www.kutso.org.tr adresinden hizmetlerimiz başlığından ticaret sicili tıklanır, yeni kayıt bölümünden uygun olan şirket tipi seçilerek Şube Açılışı alanına girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Bir ticaret unvanı, Türkiye’ nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.
Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanunun 46. Maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.
Örnek 1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise “A inşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.
Örnek 2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.
Örnek 3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Türk Ticaret Kanunu’nun 630. maddesinin 1.paragrafında “Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.” Ayrıca 2. Paragrafında “Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. ” dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

Adi Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiş olup, tüzel kişiliğe de sahip değillerdir. Bu nedenle adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı söz konusu değildir. Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir.

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir.” Denildiğinden gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür.

Öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden almış olduğunuz bazı evraklar üzerinde bulunmaktadır. Bu evraklar kontrol edildiğinde görülecektir. Ayrıca;

MERSİS’e kaydedilen tüm gerçek ve tüzel kişiler için 16 haneli MERSİS numarası üretilmektedir. Numaralandırma sisteminde gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için ise vergi numarası esas alınmaktadır.

Sistemde T.C. kimlik numarası bilgisi bulunan gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile vergi numarası bilgisi bulunan ticaret şirketleri için 16 haneli MERSİS numarası üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda üretilen MERSİS numarasına, Sisteme giriş sağlandıktan sonra sırasıyla “MERSİS” ve “Şirket Sorgulama” adımlarının izlenmesi, açılan ekranda ilgili alanların doldurularak arama yapılmasıyla ulaşılabilmektedir. T.C. kimlik numarası veya vergi numarası konusunda eksiklik bulunan kayıtlar için ise ilgili alanların tamamlanmasını müteakip MERSİS numarası üretimi sağlanmaktadır. Henüz MERSİS numarası üretilmemiş kayıtlar için ilgililerce; unvan, ticaret sicili numarası, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için ise vergi numarası ve vergi levhası ile bağlı bulunulan ticaret sicili müdürlüğüne ya da yukarıda sayılan bilgilere ek olarak bağlı bulunulan ticaret sicili müdürlüğü bilgisi de eklenerek mersis@gtb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla başvurulması gerekmektedir.

 

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne  başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu’nun 33.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 38.maddesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesi)

Türk Ticaret Kanunu madde 573′ e göre: “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur….” Hükmü uyarınca limited şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.

Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL. olmalıdır.