SİCİL KAYIT SURETİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 31.maddesi gereği Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak kayıt ve sicil suretleri verilir. Sicil suretlerinde üyenin, unvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi,  derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

FAALİYET BELGESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 31.maddesi gereği Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak faaliyet belgeleri verilir. Faaliyet belgelerinde üyenin, unvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi,  derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

İHALE DURUM BELGESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde İhale Durum Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, unvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi,  derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.Maddesinin son fıkrasının (a) (b) ve (g) maddelerinde yer alan “ihale dışı bırakma nedenleri” kapsamında olup olmadığı, İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda bulunup bulunmadığı, İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı, hale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilip edilmediği hakkında bilgiler yer almaktadır.

 TİCARİ İKAMETGÂH BELGESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde Ticari İkametgâh Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, unvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi, derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca Yukarıda “Sicil numarası ve unvanı yazılı odamız üyesi firmanın, yazılı adreslerde, yazılı işlerle iştigal ettiği dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır. İş bu belge firmanın yazılı talebine istinaden ilgili mercilere ibraz edilmek üzere tarafımızdan tanzim ve tevdi olunmuştur.” İbaresine yer verilmektedir.

ORTAKLIK TEYİT BELGESİ
Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği Talebi halinde üyeye Firma ortaklarının kimler olduğunu ibraz eden belge verilir. Bu belgede üyenin unvanı ve sicil numarası ile ortakların son güncel hisse oranları ve T.C. kimlik numaraları yer almaktadır.

ÜYE KİMLİK KARTI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 9.maddesi d bendi gereği Talebi halinde üyeye fotoğraflı bir kimlik verilir. Geçerlilik süresi kimlik üzerinde belirtilir. Ayrıca kimlik üzerinde üyenin nüfus bilgileri ile işletmesine ait bilgiler de yer almaktadır. Vesikalık 1 adet fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı ibraz edilmelidir.

ÜYE SİCİL LEVHASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde üyelerimize Oda Sicil Levhası düzenlenir.
Bu levhada üyenin unvanı ve sicil numarası ile Odamıza kayıtlı olduğunuz belirtir ibareler yer almaktadır.

ANA NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni Nace kodunun yer aldığı vergi levhası fotokopisi ve dilekçe ile başvuru yaptığınız taktirde, şirketin/firmanın iştigal konusunda bulunması şartı ile ilk Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmaktadır.

YENİ NACE KODU İLAVESİ

Yeni Nace kodunun yer aldığı dilekçe ile başvuru yaptığınız taktirde, şirketin/firmanın iştigal konusunda bulunması şartı ile ilave yapılmaktadır.

GERÇEK KİŞİLERDE SERMAYE ARTIŞI

Eski sermaye ve yeni sermayenin yazılı olduğu dilekçe ve ekinde ise başvuru yapacak olan firmanın muhasebecisi tarafından kaşe ve imzalı olarak onaylandığı eski sermayenin ödenmiş olduğunu gösterir ve yeni sermayenin yazılı olduğu bilanço ile başvuru yapılması gerekmektedir.