ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Dışişleri Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin ABD Ankara Büyükeşçiliği yetkilileri tarafından, Dışişleri Bakanlığı’na iletilen notta; Mahan Air şirketiyle ilşikilerini sürdüren firmalarımız hakkında Dışişleri Bakanlığı’na bilgi sunulduğu belirtilerek, Hükümetimizin Mahan Air şirketiyle çalışan firmalarımızı tespit etmesinin ve anılan şirketle iş ilişkilerini sonlandırmaları yönünde bu firmalarımızı zorlamasının beklendiği belirtilmektedir.

Ayrıca, ilgili şirketlerimizin Mahan Air şirketiyle bağlarının sonlandırma yönünde attıkları adımlar hakkında bilgi paylaşımı yapılmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Güncelleme

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda İnşaat Sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında Su Yalıtımcısı (Seviye 3) mesleğinde ulusal meslek standardı (UMS) ve ulusal yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS ve UY’lere https://www.myk.gov.tr/index.php/en/goerue-suerecinde-olan-taslak-meslek-standartlar ve https://www.myk.gov.tr/index.php/en/goerue-suerecinde-olan-taslak-yeterlilikler adreslerinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin TOBB görüşleri talep edilmiştir.

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse UMS ve UY’lerin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilmek üzere, en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar Odamız’a (kutso@kutso.org.tr) gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Sigorta Acenteleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fikrasında, “İcra Komitesi, acentenin niteliğini, faaliyet konusunu, hacmini ve diğer unsurları dikkate alarak Ek-1’de yer alan görev tanımları çerçevesinde hangi kategoride ve sayıda personelin faaliyet yürüteceğini belirler.” hükmü yer aldığı.

Bu kapsamda, Sigorta Acenteleri icra Komitesi’nin 30.10.2018 tarihli toplantısında, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların; 2.1. maddesinin “Tüzel kişi sigorta acentelerinde en az bir müdür bulunması zorunludur. Acente Levha bilgilerine kayıtlı genel müdür veya genel müdür yardımcısı olması da bu gerekliliği karşılamaktadır.” şeklinde, 2.4. maddesinin ise, “Acente şubelerinde en az bir şube müdürü görevlendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmesine re’sen karar verildiği

Söz konusu karar ile tüzel kişi sigorta acenteleri ve acente şubelerinde, müdür/şube müdürünün yanı sıra ayrıca en az bir teknik personel bulundurma yükümlülüğü kaldırıldığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.11.2018 tarihli ve  77987029-146.01/141546 sayılı ilgi yazıda 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesi kapsamında, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23 Mart 2017 tarihinde 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda bahse konu “Karar”da belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmeye başlandığı bildirilmiştir.

20/02/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın” 4 üncü maddesi. 23 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; “Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile her takvim yılında ihracat yapma şartı kaldırılarak, firmalar tarafından yapılan ihracatın son üç takvim yılı yıllık ortalaması Kararın 5 inci maddesinde yer alan tutarda olması halinde ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesi sağlandığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Saygılarımızla

EK : İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.11.2018 tarihli ve  77987029-146.01141546 sayılı

KÜSİP portalı hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, 29.11.2018 tarih ve 64902964 – 216 – E.1186 sayılı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu, üniversite, sanayi kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar arasında iş birliği ve etkileşimin sağlanacağı, www.kusip.gov.tr web adresindeki, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Portalı (KÜSİP) hizmete sunulduğu belirtilmektedir.

Portal aracılığıyla genel olarak, paydaşların tek bir nokta üzerinden, AR-GE fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir. Bahse konu portala ilimizdeki sanayicilerimizin katılımının, proje ortağı bulma, endüstriyel problemlerin çözümünde danışman bulma ve yatırım fırsatlarından haberdar olma gibi, işletmelerimiz açısından önemli avantajlar sunduğu bildirilmektedir. Ayrıca, ilimizden portala kayıt sayısının, ilimizin AR-GE ve inovasyon kapasitesinin bir göstergesi olmasına binaen, söz konusu sayının çokluğunun, ilerleyen süreçlerde ilimize sunulacak AR-GE ve inovasyona yönelik fırsatlara yönelik, adeta kapı aralayan bir enstrüman olabileceğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu bağlamda, KÜSİP portalına üye işletmelerimizin ivedi kayıt yaptırmaları hususu vurgulanmaktadır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Portala kayıt için tıklayınız: www.kusip.gov.tr

Türkiye Bursları 2019 Yılı Planlaması

Sayın Üyemiz,
TOBB’dan gelen yazıda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yazısına istinaden; ülkemizin dünya ile ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda geliştirmekte olduğu ilişkilerin uluslararası öğrenciler tarafından da tesis edilecek bağlar ile güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Türkiye Burslarının, ülkemizin hedefleri, kurumlarımızın talepleri, muhatap ülkelerin ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentilerinin birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir planlama süreciyle yürütüldüğü iletilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye Bursları uygulamasının 2019 yılında bir adım öteye taşınabilmesi amacıyla, ülkemiz şirketlerinin ülkeler özelinde yaptığı/yapmayı planladığı yatırımlara dair bilgiye, bu yatırımlar kapsamında ilgili ülkelerde karşılaşılan insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda burslandırma yapılmasında fayda görülen yükseköğrenim düzeyi ve eğitim alanlarına dair üyelerimizin görüş ve değerlendirmeleri talep edilmektedir.

Bu bağlamda, Odamız görüşlerinde yer verilmek üzere görüş ve değerlendirmelerin 11 Aralık 2018 tarihine kadar Odamıza (kutso@kutso.org.tr) iletilmesi hususunu üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu 13. Dönem Toplantısı Gündemine İlişkin Görüşlerinizin İletilmesi

Sayın Üyemiz,

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu 13. Dönem Toplantısı (20-21 Aralık 2018) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenecektir. Çalışma tüm sanayi sektörlerini kapsamaktadır. Metalürji, otomotiv yan sanayi, gemi ve yat inşa alt grupları da ayrıca oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıda dile getirilmesinin fayda sağlayacağını düşündüğünüz görüşlerinizi, 13.12.2018 Perşembe günü mesai sonuna kadar (kutso@kutso.org.tr e-posta adreslerine bildirmeniz halinde Odamız aracılığıyla iletilmesi sağlanacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Hindistan Sanayi Konfederasyonu Ortaklık Zirvesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Hindistan Sanayi Odası Konfederasyonu (CII) tarafından Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Hindistan Hükümeti ve Maharashtra Eyaleti Hükümeti işbirliğinde, 25. CII Ortaklık Zirvesi’nin 12-13 Ocak tarihlerinde Mumbai Hindistan’da düzenleneceği belirtilmektedir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin buluşturulmasını hedefleyen Zirve kapsamında, ülkelerin rekabet gücünü arttırmalarına ve küresel ekonomiye daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak stratejiler ve politikalar ele alınacaktır.

Anılan etkinliğe ilişkin güncel bilgilere http://partnershipsummit.com/ web adresinden ulaşılabileceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Tır Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

TIR Sisteminin bilgisayarlaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR Sekreteryası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle başlatılan eTIR Pilot projesi çerçevesinde elektronik teminat kullanılarak yapılan taşımalar başarı ile devam etmektedir.

Başarıyla yürütülmeye devam eden Pilot Projenin ikinci aşaması kapsamında, TIR Sistemine kabul prosedürü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aday firmalar TIR Sistemine kabul işlemlerini https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden gerçekleştirebilecek ve başvurusunu elektronik imza yöntemi ile odalarına iletebileceklerdir. Odalara iletilen başvuru sonuçlanmasını müteakip TOBB’ a elektronik ortamda iletilebilecektir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği