SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

05/07/2018 tarihinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Kesin Seçim Sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 

ADI SOYADI                                                                                                  ALDIĞI OY

Hüseyin KASAP                                                                                                      26

Ali KONGU                                                                                                             25

Bülent ÖZYURT                                                                                                      25

KOBİ Tanımı Değişti

Sayın Üyemiz;

KOSGEB Kütahya Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.04.2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 24.06.2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu değişiklik ile KOBİ tanımı kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali Bilanço” üst limiti 125 milyon TL‘ye yükseltilmiştir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

COSME Program Çağrısı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından, odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, Başkanlığınca COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında (“Supporting the Development and Promobon of Trananational Thematic Tourism Products: Exploıting Synergics betvveen Tourism and Cultural and Creative lodustries“) proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK Proje Teklif Çağrısı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usül ve Esaslar” doğrultusunda, “Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri” 5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE günü odamızda gerçekleştirilecektir. Seçim günü oy kullanma süresi saat 09.30’da başlatılacak olup, bu süre saat 16.30’da sona erecektir.

 

İl Delegeliği adaylığı için başvurular, 28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE gününden itibaren odamız tarafından kabul edilmeye başlanacak olup, söz konusu başvuruların alımına ilişkin süre 02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ günü mesai bitimi itibariyle sona erecektir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

 

SEÇİM YERİ:

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

  1. YIL MH. BEKİR SITKI PAŞA CD. NO: 37 KÜTAHYA

SEÇİM TARİHİ: 5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE

SEÇİM SAATİ  : 09:30 – 16:30

 

İL DELEGELİĞİ SEÇİMİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

20180626 Kesinleşmiş DelegeTümListe

ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Odamıza birikmiş aidat borcu bulunan üyelerimiz, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, hizmet birimlerimize şahsen başvurarak, yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

 

18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un, 10 ncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, birikmiş aidat borcu bulunan oda üyelerine, borçlarını yapılandırma fırsatı sağlanmıştır.

 

31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borçlarının tamamının ödenmesi için, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edilmesi halinde,

 

  • Aidat borcundan doğan gecikme zammının silinmesi ve
  • Taksitli olarak ödenmesi imkânı getirilmiştir.

 

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde, oda kayıtları devam eden üyelerimizin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile fer’i borçların tamamı silinecektir.

 

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2018

Üyelerimizin bu fırsattan yararlanabilmeleri için, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, odamıza başvuru yapmaları gerektiğini, önemle duyururuz.

BORÇ YAPILANDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Geçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Meslek Eğitim Merkezlerine KaydedilmesiGeçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Meslek Eğitim Merkezlerine Kaydedilmesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

6764 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olarak görülmekte olan mesleki ve teknik eğitim sisteminde iyileştirme çalışmaları başlatıldığı, yapılan çalışmaların 65.hükümet programı doğrultusunda paydaşlarla işbirliği içerisinde titizlikle yürütüldüğü, bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin zorunlu orta öğretim kurumları kapsamına alındığı ve mesleki eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilerin mali ve özlük haklarının geliştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, mesleki eğitim merkezinde öğrenci kayıtları yıl boyunca yapılabilmekte olup, çırak öğrenci istihdam eden işletmelere nakit devlet desteğinin de verildiği, işyerinde çırak öğrenci statüsünde çalışana yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan az olmayacak şekilde ücret ödenmekte ve çırakların iş kazaları ve meslek  hastalıklarına karşı sigorta primlerinin, kayıtlı oldukları Mesleki Eğitim Merkezi tarafından karşılandığı ifade edilmektedir. Ayrıca, 28.Meslek Eğitim Kurulunun 2 nolu kararında, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine çırak öğrenci olarak kayıtlarında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10.maddesinde istenen en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezun olmak şartının yanı sıra;

-Eğitim durumunu belgelendiremeyenler için, Türkçe Seviye A2 kurs programına kayıt yaptırmaları ve öğrenim durumları için kendi beyanları esas alınarak kurs sonu beklenmeden,

-Eğitim durumunu belgelendirenler için, Okuma-Yazma I.Kademe Seviye Tespit Sınavından başarılı olmaları veya Türkçe Seviye A1 kurs programına kayıtlı olmaları şartı ile kurs sonu beklenmeden, çırak öğrenci olarak kayıt yaptırabilmelerine imkan tanındığı bildirilmektedir.

Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki yabancı uyruklu çocuklardan birçoğunun, ortaokuldan sonra çeşitli sebeplerle bir işte çalışmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ortaokuldan sonra herhangi bir orta öğretim kurumuna gitmeyen ve işletmelerde çalışmak durumunda olan geçici koruma altındaki yabancı uyruklu çocukların, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılarak, mesleki eğitim yoluyla çocuk ve genç işçi statüsünden çırak öğrenci statüsüne alınması, böylece yüksek yararlarının gözetilmesi ve ülkemizde bir meslek öğrenme süreçlerinin hızlandırılması hususları Milli Eğitim Bakanlığınca önemli görülmekte olup, Geçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Mesleki Eğitim Merkezlerine Kaydedilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Tütün Kontrolü Uygulamaları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde bağımlıkla mücadele çalışmaları 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereği oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı faaliyet göstermekle olan Teknik Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir.
Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Grupları ilk toplantısı 23 Şubat 2018 tarihinde
yapılmış olup toplantıda, Sağlık Bakanlığının 2015/6 Sayılı Tütün Kontrolü Uygulamaları konulu genelgesinin kamu kurumları ile adı geçen tüm alanlarda uygulanmasının sağlanması
için ilgili kurumlara yeniden gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda söz konusu genelge yazı ekinde gönderilmiş olup genelgede belirtilen hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bağlı birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi gerektiğini bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde bağımlık la mücadele çalışmaları 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereği oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı faaliyet göstermekte olan Teknik Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı 17 Nisan 2018 Salı günü saat 14:30’da Valilik toplantı salonunda yapılmış olup toplantıda;
-2015 yılında Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında kamu kurumlarına ve diğer kullanıcılara (üniversite, sivil toplum kuruluşları medya vb.) yönelik, ülke genelinde dil birliği halinde uyuşturucu ile mücadele konusunda doğru ve etkili mesajların kamuoyuna verilebilmesi amacıyla Başbakanlık Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planına Yönelik İletişim Stratejisi Uygulama Rehberi”nin kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve İlimiz yerel medya kuruluşlarına gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu çerçevede adı geçen rehber ekte mevcut olup uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılacak çalışmalar sırasında kamuoyuna verilecek mesajlarda, rehberde geçen hususların dikkate alınması gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : 2642-UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ-BASIN YAYIN KURULUŞLARI

2642-UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ-KAMU KURUMLARI

Erkek Berber ve Kuaförleri ile Bayan Kuaför ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13’üncü maddesi gereğince İlimiz Merkez İlçede faaliyet gösterenlerle sınırlı olmak üzere, 18.06.2018 tarihinden itibaren erkek berber ve kuaförlerin Pazar günleri 06:00-12:00 saatleri arası açık, bayan kuaför ve güzellik salonlarının ise Salı günleri 06:00-12:00 saatleri arası açık kalmalarının uygun görüldüğü, belirtilen günlerde belirtilen saatlerden sonra ise kapalı tutulmalarının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Konuya ilişkin, 18.05.2018 tarih ve 2018/34480955 sayılı Valilik kararını, aşağıda bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

18.05.2018 Tarih ve 201834480955 sayılı Karar

KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMI SEMİNER DUYURU

Sayın Üyemiz,

KOSGEB Kütahya Müdürlüğü ve Odamız işbirliğinde, 25 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te, toplantı salonumuzda gerçekleştirilecek, “İmalatçı KOBİ’lere yönelik KOBİGEL Destek Programı” bilgilendirme seminerine teşrifinizi bekleriz. Online kayıt için https://www.kutso.org.tr/egitim-seminer/egitim-kayit-formu/

Seminere katılmak isteyen üyelerimiz, buradan online kayıt yapabilirler.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

Tarih

 

25 Mayıs 2018 –  Cuma   

 

Kayıt

Saat Kayıt: 14.45-15.00

Seminer:  15.00

Seminere kayıt gereklidir.

Online kayıt buradan yapılabilir.

 

Online Kayıt için son tarih ve saat:

24 Mayıs 2018 – Perşembe, Saat:17.00

Yer KUTSO 2.Kat salonu
 

Konu

 

İmalatçı KOBİ’lere yönelik KOBİGEL Destek Programı

 

Sunum

 

KOSGEB Uzmanları

     

 

 

KOSGEB KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI kapsamında 2018-01 numaralı proje teklif çağrısı www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

 

Proje teklif çağrısına uygun olarak proje başvuruları sistem üzerinden 22.06.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

 

2018-01 Proje teklif çağrısına imalat sektöründe yer alan aşağıdaki sektörler başvuru yapabilecektir.

 

1. NACE 10 Gıda ürünleri imalatı,

2. NACE 13 Tekstil ürünlerinin imalatı,

3. NACE 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalat,

4. NACE 24 Ana metal sanayi,

5. NACE 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

6. NACE 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

7. NACE 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

8. NACE 30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

9. NACE 62 Yazılım sektörü

 

 

 
Bu eğitim, KUTSO tarafından KALİTASYON® sistemi kapsamında yapılmaktadır”