Verimlilik Kongresi Hakkında

Sayın Üyemiz;

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Altıncı Uluslararası Verimlilik Kongresi, 7 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da, The Ankara Hotel’de düzenleneceği belirtilmektedir. Verimliliğin her boyutuyla, kuramsal olduğu kadar uygulamaya dönük olarak da ele alındığı Ulusal Verimlilik Kongreleriyle üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri verimlilik gündemleriyle bir araya gelecekleri ifade edilmektedir.

Kongrenin “Türkiye Yeni Teknolojilerin Getirdiği Verimlilik Artışlarına Hazır Mı?” başlıklı Açılış Panelinde TTGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz konuşmacı olarak yer alacağı bilgisi verilmektedir.  Açılış panelinin ardından düzenlenecek eş zamanlı oturumlarda çağrılı konuşmacılar, sanayinin geleceği, kaynak verimliliği potansiyeli, akıllı tarım uygulamaları, mikro veriler ışığında firma dinamikleri, firma düzeyinde verimlilik artışının kaynakları, iş gücünün geleceği gibi konu başlıklarında güncel çalışma bulgularını, görüşlerini ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı bildirilmektedir.

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi ücretsiz ve ön kayıt gerektirmeksizin katılıma açık olup, program ve diğer ayrıntılar www.verimlilikkongresi.gov.tr sitesinde sunulmakta olduğu belirtilmektedir.

Kongreyi bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELER 2017 YILI EMLAK VERGİSİNİN 2.TAKSİDİNİ ÖDEMEYECEKLER. ÖDEMİŞ OLSALAR DA GERİ ALABİLECEKLER!

Sayın Üyemiz,

01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10.maddesinde;

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.

Bu hüküm gereğince 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun Daimi Muaflıklar Başlıklı 4üncü maddesi ve dolayısıyla (m) fıkrası;

 

“Daimi Muaflıklar:

Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981-2536/1 md.) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve  (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)”

…………………..

  1. m) (Değişik: 8/12/1980-2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar;

……..”

Şeklinde değişmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz düzenlemeler sonucunda organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirilmiştir.

 

Yine Emlak Vergisi Kanununun 9. Maddesinde ise,” Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi” başlığı ile mevcut düzenlemenin ikinci fıkrasında;

“Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.”

Hükmüne yer verildiği için söz konusu yerlerde bulunan binaların 2017 yılı Emlak vergisi 2. Taksitleri muafiyet kapsamına girmektedir.

Sözü edilen bölgelerdeki binalar için,  2017 yılı 2.taksit emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği, ödenmişse mükelleflere iadesinin mümkün olup olmayacağı hususunda Maliye Bakanlığının özelgesine aşağıda tam metin olarak yer verilmiştir.

7033 sayılı Kanunun 10.maddesinde; 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresinin eklenmesiyle, daha önce Emlak vergisi kanunun 5. Maddesinin (f) fıkrasında Geçici Muaflıklarda yer alan ve sadece 5 yıl ile kısıtlı olan söz konusu yerlerin muafiyeti kanunun yayım tarihi olan 01.07.2017 tarihinden itibaren yine aynı kanunun 11 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Daimî muafiyette Emlak vergisi kanunun 4. Maddesinin giriş kısmında yer alan kiraya verilmeme şartı bir kısım bina sahiplerini eskiye göre mağdur edecektir.

Yeni düzenleme ile oluşturulan daimi muafiyette, kiraya verilen binalar muafiyetten faydalanamaz hale gelmiştir. Holding veya Grup Şirket şeklinde çok sayıda aynı gruba ilişkin binayı kullananlara yönelik olumsuz etkinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.   (16.11.2017  .  Kaynak: www.MuhasebeTR.com)

 

            KONU İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ MUKTEZASI EKTEDİR.                                                

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Sayı: 82673428-175.01.01.02(6652-553)-E.120150                                      09.10.2017

Konu : Organize Sanayi Bölgeleri Bina Vergisi Muafiyeti  

İlgi   :  18.08.2017 tarihli  ve 2017/556 sayılı yazınız.

.           İlgide kayıtlı yazınızda, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucunda organize sanayi bölgelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirildiği belirtilerek, söz konusu muafiyet dolayısıyla anılan binaların 2017 yılına ilişkin olarak bina vergisi ikinci taksit ödemelerinden muaf tutulup tutulamayacağı ile birinci taksit ödeme süresinde ikinci taksit ödemesinin de yapılması halinde mükelleflere iade işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1. Maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bina vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 7033 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile 1319 sayılı Kanunun daimi muaflıkları düzenleyen 4. Maddesi,

‘’Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a),(b),(s),(y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz).

…….

  1. m) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar ‘’ şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, 7033 sayılı Kanunun 89 uncu   maddesi ile söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi Kanunun yayım tarihi olan 1/7/2017 olarak belirlenmiştir.

 

Aynı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binadan dolayı mükellefiyetin, bu olayın vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona ereceği,

11 inci maddesinde bina vergisinin ilgili belediyeler tarafından 29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirileceği,

30 uncu maddesinde ise emlak vergisinin birinci taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitinin Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre,

7033 sayılı kanunun10.  maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasında yapılan düzenleme anılan Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten itibaren bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacak olan organize sanayi bölgelerinde yer alan binalardan

2017 yılı bina vergisi birinci taksitinin alınması, ikinci taksitinden başlayarak (bu taksit dahil) bina vergisi alınmaması gerekmektedir.

Öte yandan, 2017 yılına ilişkin bina vergisinin ikinci taksitinin tahsil edilmiş olması halinde, söz konusu tutarın mükelleflere red ve iade edileceği tabiidir.  Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Geleceğimi Seviyorum Mesleğimi Seçiyorum

Sayın Üyemiz,

Konya Sanayi Odasının nitelikli eleman sorununa çözüm amacıyla geleceğimiz olan gençlerimizi, Mesleki Eğitime özendirmek ve doğru bir seçim yapmalarını sağlamak amacıyla hazırladığı”Geleceğimi Seviyorum Mesleğimi Seçiyorum” temalı kitapçığa aşağıdaki linkten ulaşabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek 

Geleceğimi Seviyorum Mesleğimi Seçiyorum

 

 

ICC TR – TOBB işbirliğinde “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” Uluslararası Konferansı 5 Aralık 2017 – İstanbul

Sayın Üyemiz,

ICC Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla 5 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” konulu bir uluslararası konferans düzenlenmesi planlanmaktadır. Taslak programı ekte sunulan konferans; uluslararası kurum ve kuruluşları, gümrük uzmanlarını ve iş dünyasından temsilcileri biraraya getirmeyi hedeflemektedir.

Konfera katılımınıza ilişkin teyidinizi ekte sunulan kayıt formu doldurulmak suretiyle en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.trbildirilmesi gerekmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EKLER:

Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz;

T.C. Kütahya Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmekte olduğu belirtilmektedir. “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamış olduğu ifade edilmektedir.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri bilgisi verilmektedir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmelerinin mümkün olacağı bildirilmektedir.

Başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

BUTAL Eğitim Programı

Sayın Üyemiz;

T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarları Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

TÜBİTAK bünyesinde bir “Ar-Ge Kolaylık Birimi” olarak faaliyet gösteren ve uluslararası Laboratuvar ve Muayene Kuruluşu Akreditasyonlarına sahip Bursa Test ile Analiz Laboratuvarı (BUTAL); malzeme, tekstil,  kimya,  çevre, gıda ve tarım kimyası konularında kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile üniversiteler ve Ar-Ge merkezlerine test/analiz, muayene ve eğitim hizmetleri sunmakta olduğu belirtilmektedir.

BUTAL; programlı eğitimlerinin yanı sıra eğitim ihtiyacı duyan kuruluşların başvuru yapması durumunda program dışı eğitimler de düzenleyebildikleri ifade edilmektedir. Eğitimler genellikle laboratuvarların faaliyet alanlarıyla ilgili test/analiz konularında, uzman personel tarafından teorik ve uygulamalı olarak BUT AL laboratuvarlarında uygulanmakta olup, eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilmekte olduğu bilgisi verilmektedir.

Bu kapsamda hazırlanmış olan ve ekte sunulan eğitim  programlarını bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

 

EK – TÜBİTAK BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DUYURULARI

SURİYEYE UN HİBESİ İHALE DUYURUSU

HUBUBAT SATIŞI

BUĞDAY SATIŞI

BUĞDAY SATIŞI-FİYAT LİSTESİ

ICC –WTO Küçük İşletme Şampiyonları Küçük İşletmeler Küresel Video Yarışması Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından , odamıza gönderilen yazıda;

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC); Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile işbirliğinde oluşturulan ‘ICC-WTO Küçük İşletme Şampiyonları’ girişiminin bir parçası olarak Google tarafından ‘Küçük İşletmeler Küresel Video Yarışması’ projesini başlatmıştır.

Google video yarışması için son başvuru tarihi 31 Ekim 2017 olarak belirlenmiştir.

Yarışma için KOBİ’lerin yapması gerekenler:

  • İnternetin şirket faaliyetlerine nasıl katkı sağladığıyla ilgili kısa bir video paylaşılması (4 dakikadan fazla olmamalıdır).
  • #msmesgoingglobal etiketi kullanılarak videonun YouTube’a yüklenmesi
  • YouTube videosunun URL’sinin global.challenge@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi

Ödül: Kaydedilen tüm videolar Google Video Yarışması’na katılacaktır. Kazananlar, tüm masrafları karşılanacak şekilde, Google ofisinde ‘Dijital Beceriler Sınıfına’ kabul edilecekleri bir eğitim turu kazanacaklardır. Yarışmanın kazananları, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) Buenes Aires’te gerçekleşecek 11. Yıllık Toplantısında ilan edilecektir.

Detaylı bilgiye https://www.wto.org/english/forums_e/business_e/video_challenge_e.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği