Limited Şirket Yeni kuruluş

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Kurucuların imzaları Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmış ıslak imzalı LİMİTED-ŞİRKET-SÖZLEŞME-ÖRNEĞİ

2) Şirket müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Sicil Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış imza beyannamesi 2 Asıl

3)  7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair dekontu.(Ödeme Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılacaktır.)

4) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda 1-Sicil

5) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1 Asıl

6) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin 1er adet fotoğrafları

7) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi),

8) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

  1. a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,
  2. b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
  3. c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

9) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

NOTLAR:

a-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

c-Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl) 

d- Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir belge

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl)

 Fotoğrafı (1 adet)

-Vergi dairesi potansiyel vergi numarası görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

1- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

2-İştirak kararı. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

3-İştirak kararında belirtilmedi ise; Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

4- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel vergi numarası görüntüleme belgesi

5-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

 

-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurt dışında ise adresi gösterir belge

NOT: İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

Limited Şirket Şubesi

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda 1-Sicil

2)Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1 Asıl

3) Şube müdürü/müdürlerinin 1 er adet fotoğrafları

4) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında , Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter tarafından düzenlenerek onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ibraz etmeniz gerekir)

5) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Limited Şirket Şube Açılış Genel Kurul Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (1 adet asıl 1adet fotokopi )

6) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOTLAR

Not-1: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Limited Şirket Merkez Nakli

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Eki merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesinin sicil müdürlüğünce onaylı örneği  (1 adet asıl)

b)Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği (1 adet asıl )

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi  1-Oda 1-Sicil

3)Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1 Asıl

4) Tüm ortakların 1 er adet fotoğrafları

5) Şirket sözleşmesinin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin tam metin olarak yer aldığı noter tasdikli Limited Şirket Merkez Nakli Genel Kurulu Kararı (2 asıl 1 fotokopi) ile Şirket Sözleşmesinin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (1 adet asıl , 1 Fotokopi )

6) Müdürlerin şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter tarafından düzenlenerek onaylanmış tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ibraz etmeniz gerekir.)

Anonim Şirket Yeni Kayıt

Bir anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin noterce veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000,00 TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Kurucuların imzaları Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylanmış Anonim Şirket Esas Sözleşmesi    (2 adet asıl)

2) Nakdi sermayenin en az  1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu

3) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair  dekont. (Ödeme Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılacaktır.)

4) Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş, Sicil Müdürlüğümüz veya Noter tarafından onaylanmış Şirket unvanı altında imza beyannamesi (2  adet asıl). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ibraz etmeniz gerekir.)

5) Pay sahibi olmayan ve temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin fotoğrafları (1 şer adet)

7) ANONİM-ŞİRKET-dilekçe-örneği 1-Oda 1-Sicil

8) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1 Asıl

9) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

  1. a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,
  2. b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
  3. c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

10) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

11) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

12) Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

NOTLAR:

a- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Cumhurbaşkanlığı kararının bir örneği

b- Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl)

c- 250.000,00 TL ve üzeri sermayesi olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır (1136 sayılı avukatlık kanunu madde 35)

 

YABANCI UYRUKLU ORTAK VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARSA

A-Gerçek Kişi İse;

1-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir belge

2-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

3- Fotoğrafı (1 adet)

B-Tüzel Kişi İse;

1- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

2-İştirak kararı. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

3-İştirak kararında belirtilmedi ise; Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

4- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

5-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

-Vergi dairesi potansiyel vergi numarası görüntüleme belgesi

Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir belge

NOT: İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

Anonim Şirket Şubesi

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda 1-Sicil

2) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1 Asıl

3) Şube müdürü/müdürlerinin 1 er adet fotoğrafları

4) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şekilde hazırlanmış şube unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter tarafından düzenlenerek onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ibraz etmeniz gerekir.)

5) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Açılışı Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (1 adet asıl 1 adet fotokopi)

6) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOTLAR

Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.

Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,

NOT:http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Anonim Şirket Merkez Nakli

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (1 adet asıl)

b) Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği. (1 adet asıl)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda, 1-Sicill

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1-Asıl

4) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığınca onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Merkez Nakli Tadil Metni (2 adet asıl )

5) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (1 adet asıl,1 adet fotokopi)

6)Hazır Bulunanlar Listesi (2 adet asıl) (Tek Ortaklılar Hariç)

7) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

8) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

9) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1adet fotokopi)

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 er adet fotoğrafları

11) Nakil genel kurulunda yönetim kurulu seçimi varsa; Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter tarafından düzenlenerek onaylanan tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl)  (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ibraz etmeniz gerekir.)

12) Taahhütname

Gerçek Kişi (Şahıs)

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda, 1-Sicil

2) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanan ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi (2  adet asıl ). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne  ibraz etmeniz gerekir.)

3) fotoğraf  (1 adet)

4) Vergi Dairesi kayıt belgesi (1 adet fotokopi)

(Not: Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

5) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 1-Asıl

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Gerçek Kişi (Şahıs) Şubesi

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda, 1-Sicil

2) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanan ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl ). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ibraz etmeniz gerekir.)

3) Fotoğraf  (1 adet)

4) Vergi Dairesi kayıt belgesi (1 adet fotokopi)

(Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

5) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 1-Asıl

Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl)

b) Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda, 1-Sicil

3) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanan ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl ). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ibraz etmeniz gerekir.)

4) Fotoğraf  (1 adet)

5) Vergi Dairesi kayıt belgesi (1 adet fotokopi)

(Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

6) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 1-Asıl

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Kooperatif

GEREKLİ EVRAKLAR (TSY Madde 109)

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda, 1-Sicil

2) Odaya kayıt için: Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1 Asıl 

3) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından Tasdikli ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’ nden onaylı ana sözleşme (2 adet asıl)

4) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (aslı veya noter onaylı örneği)

5) Temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter tarafından düzenlenerek onaylanan tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl).

6) Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafları (1 er adet)

7) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopileri

8) Taahhütname

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Dernek İktisadi İşletmesi

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dernek tüzüğünün aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl 1 adet fotokopi)

2) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge Valilik veya Kaymakamlıktan, Dernekler Masasından alınacak ( 1adet asıl 1 adet fotokopi)

3) Noter onaylı Dernek İktisadi İşletme Açılış Kararı (1 adet asıl 1 adet fotokopi)

4) Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı

5) İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili noter onaylı genel kurul kararı (1 asıl 1 adet fotokopi ),

6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepli imza beyannameleri (2 adet asıl). (Mersis Talep numarasını Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne  ibraz etmeniz gerekir.)

7) Yetkililerin fotoğrafları (1 adet)

8) Odaya kayıt için;Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 1 Asıl

9) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 1-Oda 1-Sicil