4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile TOBB’a kontrol yetkisi verilmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

  1. Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda yer alan belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için  Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına başvurmalıdır. 2 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar. Bu belgeler şunlardır:

a) Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,

b) Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Ek-2),

i.)  Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler,

ii.) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,

iii.) Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

 

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

c) Sanayi Sicil Belgesi sureti

d) Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

e) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)

f) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

g) Maden Ruhsatı sureti

h) Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)

ı) Diğer bilgi ve belgeler (Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, Maden Ruhsatı sureti, vb.)

i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin aşağıdaki hesaplarına (2024 yılı için) 900,00 TL. rapor ücreti yatırıldığına dair dekont (Dekontun açıklama kısmına firma adı ve Yerli Malı Belgesi Harcı yazılması gerekmektedir.)

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİ HESAP NUMARALARI
ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
4201 785529 TR100006400000142010785529 T. İŞ BANKASI AKAY
153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ

 

j)2024 yılı için) 1.000,00 TL Yerli Malı Belgesi rapor harcı odamıza nakit olarak yada aşağıdaki hesap numarasına açıklamaya firma adı yazılarak yatırılabilir. Bankadan yatırılması halinde dekont evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Halk Bankası Kütahya Şubesi Hesap No: 16 000 145

IBAN:  TR70 0001 2009 5270 0016 0001 45

 

 

Ekler

 

 

SIK SORULAN SORULAR

 

SORU 1: Genel Giderler neleri kapsar ?

Muhasebe Sistemi Uygulama  Genel Tebliği eki Tek Düzen hesap Planına göre 632- Genel Yönetim Giderleri kapsamına giren aşağıdaki giderler genel giderlerdir.

“İşletmenin genel yönetimi fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle yada satılan mal maliyeti ile doğrudan  ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt  işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi,  resim ve harçlar amortisman giderlerinden oluşur.”

SORU 2:Dolaylı İşçilik neleri kapsar ?

Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemeyen işçilik giderleridir. (Örneğin; Üretim departmanı bakım yöneticilerinin ücretleri, üretim departmanı bakım personeli ücretleri, fabrika binası bekçisi veya güvenlik personeli ücretleri gibi.)

SORU 3: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken hangi döneme ait bilgiler esas alınacaktır?

Sürekli denetimlerde esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gerekir. Ancak, son üç aylık geçici vergi dönemi beyannamesi henüz verilmemişse bir önceki geçici vergi dönemi verilerinin de kullanılabilmesi gerekir.

Bu hesaplamanın yapılabilmesi için 3A,3B,3C ve 3D Yerli Katkı Oranı hesap Cetvellerinin doldurulması gerekir.

SORU 4: Firma stok yönetim programı kullanıyorsa (SAP vb) fatura yerine veri program çıktısı kullanılabilir mi?

YKOHC düzenlenirken geçici vergi dönemleri itibariyle muhasebe verilerinin kullanılması halinde, stok değerleme programı kullanan firmalarda muhasebeye uygunluk yönünden program çıktılarının kullanılması gerekir.

SORU 5:  Henüz üretilmemiş veya son dönemde üretilmemiş bir ürün için Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir mi?

Tebliğe göre üretilmeyen ürüne belge düzenlenemez.

SORU 6 : Birden fazla ürün çeşitliliği olan firmalarda, farklı katkı oranı olan ürünlerin her bir ürün çeşidi için ayrı ayrı mı, yoksa en düşük orandaki ürüne göre tek belge mi düzenlenir ?

Bu konuda Tebliğ Madde-7 (5) ve Uygulama Usul ve Esasları Madde 15 (5) aşağıdaki gibidir.

Her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, aynı grupta bulunan birden fazla ürün için tek Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün ile ilgili bilgiler Yerli Malı Belgesi’nde yer alır.”

Bu maddenin anlamı; Yerli Katkı Oranları aynı olan ürün  gruplarına tek belge verilebileceği gibi, ayrı ayrı da verilebilir.  Ancak farklı yerli katkı oranı veya farklı ürün koduna sahip olan ürünlerden her birine  ayrı  belge verilir.

SORU 7: İthal girdide hangi fiyat esas alınır?

Tebliğde açık bir şekilde  “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır” ibaresine yer verilmiştir.

SORU 8: Amortisman giderlerinin tamamı yerli girdi olarak kabul edilecek mi? İthal makine ve teçhizata ilişkin amortisman giderlerinin ithal girdi olarak dikkate alınması gerekecek mi?

Amortismana tabi sabit kıymetlerin iktisap tarihlerinin çok geniş bir zaman dilimine yayılması ve mamul maliyetine giden amortisman giderlerinin her bir makine-teçhizat bazında ayrılmasının zorluğu nedeniyle, amortisman giderlerinin tamamının yerli girdi olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

SORU 9: Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü nasıl yapılacaktır?

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir. Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi olarak yerli girdi hesaplamasına dahil edilir.

SORU 10: Enerji (elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri) giderleri yerli girdi mi, ithal girdi mi olarak dikkate alınacaktır?

Yurt içi üreticiden alınan ve doğalgazdan veya petrolden üretilen elektrik giderleri yerli girdi olarak kabul edilir.

Buna karşılık, ithalatçıdan/dağıtıcıdan alınarak kullanılan doğalgaz ve petrol ürünleri ise, ithal girdi olarak değerlendirilir.

Örneğin ; Bir firma doğalgazı ısıtma amacı için kullanıyorsa ısıtma gideri ithal girdi olarak ele alınacaktır. Ancak doğalgazdan elektrik üretip bu elektriği kendi üretiminde kullanıyorsa elektrik  yerli girdi olarak ele alınacaktır.

SORU  11: Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşmadığı durumlarda hangi adres esas alınacaktır?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki  adreslerin uyuşması gerekir.

SORU  12: Ticaret Borsaları hangi ürünlere belge düzenler ?

Bitkisel (Tahıllar, sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği, yumurta, vb) bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa bu ürün için Yerli Malı Belgesi,  “müstahsil makbuzu” görülerek ticaret borsası tarafından düzenlenir. Yerli katkı oranı % 100 ‘dür. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli talep edilmez.

Ancak Bitkisel veya hayvansal bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçerek kapasite raporu düzenleniyorsa, bu ürünün belgesi sanayi ürünlerine verilen her belge gibi odalar tarafından düzenlenecektir.