Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolan şirketlerden sanayi kuruluşu niteliği taşıyan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makina parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporları Odamız tarafından düzenlenmektedir.

İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Odamız tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Günün teknolojilerini yansıtmayan kriterlerin tespiti ve güncelleştirilmeleri de Sanayi Servisinin görevleri arasındadır.

Ayrıca, kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuat

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
 • 5174 sayılı T.O.B.B Kanunu,
 • 5.1975 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • O.B.B. Muamelat Yönetmeliği (Madde 58),
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri,
 • Teşvikler ile İlgili Tebliğler,
 • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri gereğince sınaî işletmeler Sanayi Odalarına veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolmak ve kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Kapasite Raporları;

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Raporun Geçerlilik Süresi Ve Yenileme

 • Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.
 • Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
 • Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler. Kira sözleşmelerinin aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.

 

Kapasite Raporu Başvurusu Ve Ücretleri

 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ücretsiz olarak temin edilecek Kapasite İstek Formu doldurularak Odamıza başvuru yapılır. Formların haricinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) adına “T.O.B.B. Kapasite Ücreti” olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) hesabına 3.750TL’ye yatırılmalıdır.
 • Kapasite rapor ücretleri  her yıl Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 0 274 228 32 32 numaralı telefonu ile temin edilebilir.

 

Kapasite Raporunun Hazırlanma Süresi

 • Kapasite istek formlarını doldurarak müracaat ettikten sonra, heyet tarafından istenen bilgi ve belgeler (faturalar, makina kira ve leasing sözleşmeleri, SSK prim bildirgesi ile makbuz veya tahakkuku vb.) eksiksiz ve zamanında verildiği takdirde rapor en geç 15 işgünü içinde hazırlanarak onay için T.O.B.B.’ne gönderilir.
 • Kapasite raporları T.O.B.B tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanmaktadır.
 • Onaydan gelen kapasite raporları ilgili kuruluşlara, telefonla bildirilerek, teslim edilir.

Banka hesap Numaraları

 TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI
PARA CİNSİ HESAP ADI ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ MASRAF
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 4201 785529 TR100006400000142010785529 TÜRKİYE

İŞ
BANKASI

AKAY VAR
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT
BANKASI
AKAY VAR
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR
BANKASI
MERKEZ
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR
TİCARİ
VAR

 

 

Kapasite Raporu Başvuru Formu 2024

 

 

 

EKSPERTİZ VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI

Başvurular dilekçenin aslı ile odamıza yapılmaktadır. Ekspertiz ve bilirkişi raporlarının ücretleri her yıl Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 0 274 228 32 32 numaralı telefonu ile temin edilebilir.

Hakem – Bilirkişi – Eksper Listesi 2022-2026