Tercüme Hizmetleri Süreci
1. Tercüme Hizmetleri Talebi
Odamızın amaç ve konusu içinde yer alan çalışmalar kapsamında üyelerimize tercüme hizmeti
sunulmaktadır. Tercüme hizmeti almak isteyen üyeler taleplerini Genel Sekreterlik birimine iletirler.
Genel Sekreterlik birimi talep edilen tercüme hizmetinin niteliğini değerlendirerek tercüme hizmeti
verilip verilmeyeceğini kararlaştırır.
Alımın yapılacağı tedarikçinin belirlenmesinde en düşük fiyata işin verilmesi zorunlu bir
şart değildir. Fiyat tek ölçüt değildir, garanti süreleri, servis, yerinde hizmet vb. durumlar
dikkate alınacaktır.

2.Tercüme Hizmeti Verilmesi İçin Aranan Şartlar
Tercüme hizmeti talepleri aşağıdaki hususları karşılaması halinde verilir. Bunlar;
a) Talepte bulunanın Odamız üyesi olması esastır. Talepte bulunanın odamız üyesi olmaması
durumunda tercüme hizmeti verilmez.
b) Tercüme talebinin odamız üyesinin işletmesi ile ilgili olması kişisel işlerine yönelik olmaması
esastır.
c) Tercüme hizmeti sadece İngilizce çeviriler için yapılır.
d) Talepler dilekçe ile alınır ve dilekçede tercüme hizmetinin gerekçesi, nerede kullanılacağı vb.
bilgilere yer verilir.

3. Tercüme Hizmetinin Gerçekleştirilmesi
Tercüme hizmetinden yararlanmak isteyen üyelerin talepleri dilekçe ile alınır. Dilekçe ekine tercüme
edilecek metin eklenir. Genel Sekreterlik dilekçe ve eklerini anlaşmalı Tercümana/Tercüme Bürosuna
havale eder. Anlaşmalı Tercüman çevirisini tamamladıktan sonra dosyayı Genel Sekreterliğe sunar.
Genel Sekreterlik talepte bulunan üyeye Tercümandan gelen kopyaları üst yazı ile teslim eder, bir
kopyasını arşive kaldırır. Tercüman hiçbir surette çevirileri üyeye direkt olarak teslim edemez. Tüm
hizmet Genel Sekreterlik marifetiyle yürütülür.

4. Tercüme Hizmetlerinin Takibi ve Kayıt Altına Alınması
Tercüme hizmetleri sonucunda ortaya çıkan tüm kayıtlar dosyalanır. Yıl içinde tercüme hizmeti
kullananlara ilişkin bilgiler liste halinde kayıt altına alınır. Bu liste güncel olarak tutulur. Listede talepte
bulunanın kimlik bilgileri, talep tarihi, tercüme hizmeti isteğine ilişkin gerekçesi, hizmet verildi ise
tarihi ve verilen hizmetin detayları vb. konular yer alır. Liste Genel Sekreterlikçe tutulur ve aylık olarak
Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapılır.

Daha fazla bilgi almak için 0 274 228 32 32 numaralı telefonu arayabilir veya kutso@kutso.org.tr kurumsal eposta adresine mail gönderebilirsiniz.