ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELER 2017 YILI EMLAK VERGİSİNİN 2.TAKSİDİNİ ÖDEMEYECEKLER. ÖDEMİŞ OLSALAR DA GERİ ALABİLECEKLER!

Sayın Üyemiz,

01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10.maddesinde;

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.

Bu hüküm gereğince 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun Daimi Muaflıklar Başlıklı 4üncü maddesi ve dolayısıyla (m) fıkrası;

 

“Daimi Muaflıklar:

Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981-2536/1 md.) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve  (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)”

…………………..

  1. m) (Değişik: 8/12/1980-2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar;

……..”

Şeklinde değişmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz düzenlemeler sonucunda organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirilmiştir.

 

Yine Emlak Vergisi Kanununun 9. Maddesinde ise,” Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi” başlığı ile mevcut düzenlemenin ikinci fıkrasında;

“Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.”

Hükmüne yer verildiği için söz konusu yerlerde bulunan binaların 2017 yılı Emlak vergisi 2. Taksitleri muafiyet kapsamına girmektedir.

Sözü edilen bölgelerdeki binalar için,  2017 yılı 2.taksit emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği, ödenmişse mükelleflere iadesinin mümkün olup olmayacağı hususunda Maliye Bakanlığının özelgesine aşağıda tam metin olarak yer verilmiştir.

7033 sayılı Kanunun 10.maddesinde; 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresinin eklenmesiyle, daha önce Emlak vergisi kanunun 5. Maddesinin (f) fıkrasında Geçici Muaflıklarda yer alan ve sadece 5 yıl ile kısıtlı olan söz konusu yerlerin muafiyeti kanunun yayım tarihi olan 01.07.2017 tarihinden itibaren yine aynı kanunun 11 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Daimî muafiyette Emlak vergisi kanunun 4. Maddesinin giriş kısmında yer alan kiraya verilmeme şartı bir kısım bina sahiplerini eskiye göre mağdur edecektir.

Yeni düzenleme ile oluşturulan daimi muafiyette, kiraya verilen binalar muafiyetten faydalanamaz hale gelmiştir. Holding veya Grup Şirket şeklinde çok sayıda aynı gruba ilişkin binayı kullananlara yönelik olumsuz etkinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.   (16.11.2017  .  Kaynak: www.MuhasebeTR.com)

 

            KONU İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ MUKTEZASI EKTEDİR.                                                

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Sayı: 82673428-175.01.01.02(6652-553)-E.120150                                      09.10.2017

Konu : Organize Sanayi Bölgeleri Bina Vergisi Muafiyeti  

İlgi   :  18.08.2017 tarihli  ve 2017/556 sayılı yazınız.

.           İlgide kayıtlı yazınızda, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucunda organize sanayi bölgelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirildiği belirtilerek, söz konusu muafiyet dolayısıyla anılan binaların 2017 yılına ilişkin olarak bina vergisi ikinci taksit ödemelerinden muaf tutulup tutulamayacağı ile birinci taksit ödeme süresinde ikinci taksit ödemesinin de yapılması halinde mükelleflere iade işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1. Maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bina vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 7033 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile 1319 sayılı Kanunun daimi muaflıkları düzenleyen 4. Maddesi,

‘’Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a),(b),(s),(y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz).

…….

  1. m) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar ‘’ şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, 7033 sayılı Kanunun 89 uncu   maddesi ile söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi Kanunun yayım tarihi olan 1/7/2017 olarak belirlenmiştir.

 

Aynı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binadan dolayı mükellefiyetin, bu olayın vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona ereceği,

11 inci maddesinde bina vergisinin ilgili belediyeler tarafından 29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirileceği,

30 uncu maddesinde ise emlak vergisinin birinci taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitinin Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre,

7033 sayılı kanunun10.  maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasında yapılan düzenleme anılan Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten itibaren bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacak olan organize sanayi bölgelerinde yer alan binalardan

2017 yılı bina vergisi birinci taksitinin alınması, ikinci taksitinden başlayarak (bu taksit dahil) bina vergisi alınmaması gerekmektedir.

Öte yandan, 2017 yılına ilişkin bina vergisinin ikinci taksitinin tahsil edilmiş olması halinde, söz konusu tutarın mükelleflere red ve iade edileceği tabiidir.  Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği