Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi Oy Verme İşlemi Bilgi Notu

 

Oy verme işlemi, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış seçmen listelerinde yer alan üyelerimizin katılımı ile 3 Nisan 2018 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında, Oda Hizmet Binasında, Hâkim gözetiminde yapılacaktır.

 • Organlarda aday olmak için;
 • Seçilecek şirket veya hakiki şahısların, seçim tarihi itibariyle en az iki yıl öncesinden beri odaya kayıtlı olmak,
 • Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren aidatlarını ödemediğinden dolayı meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 • Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış seçmen listelerinde yer almış olmak,
 • Oy kullanabilmek için;
 • Seçim tarihi itibariyle, en az iki yıl öncesinden beri odaya kayıtlı olmak,
 • Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış seçmen listelerinde, oy kullanım yeterliliğine sahip olduğu tasdik edilmiş olmak,
 • Organlarda, Şirketi Temsilen Görev Alacak Olanlar;
 1. Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere (iktisadi işletme v.s.) ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 • ve (b) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır. Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.
 • Ayrıca,  Seçmen olarak oy kullanacak;

 Hakiki Şahıslar; T.C. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı ile oy kullanabilecektir.

 Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişinin, yani şirketin, tescilli ana sözleşmesi kapsamında temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine dair imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti veya odamız Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içinde alınmış yetki belgesini ibrazı ile oy kullanabilecektir.

Yetki Belgesi almak için;

 • Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat yapılır.
 • Aynı Tüzel Kişi için yalnızca bir temsilciye yetki belgesi düzenlenir.
 • Aynı Tüzel Kişi için müşterek yetkiye sahip temsilciler olması durumunda, hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği, dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililer tarafından dilekçe imzalanır.
 • Aynı Tüzel Kişi için münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe, müştereken veya münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

 

SEÇİM YETKİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (Word Formatı)
SEÇİM YETKİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (Pdf Formatı)