Tehlikeli Madde Taşımacılığı İdari Para Cezaları ile Belgelendirme Ücretleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul. Kanun’unun mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiştir.
Bu kapsamda;

-Tehlikeli Maddelerin Kara yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, -Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

-Tehlikeli Maddelerin Deniz yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, -Tehlikeli Maddelerin Hava yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,

-Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşıması Hakkında Yönetmelik,

-Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,

-Deniz yoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,

-Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,

-Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

-Hava yoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,

– Kara yoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,

– Demir yolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,

– Radyoaktif Madde içeren Paketlerin Hava alanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,

– Tehlikeli Maddelerin Demir yoluyla Taşıması Hakkında Eğitim Yönergesi,

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (Genelge/2018/02) yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlandığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği