Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda,

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığınca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

Geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceği bildirilmişti. Mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 uzatılması ve 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/06/2020 tarihine kadar fiziksel ortam da tekemmül ettirilebilmesi hususları bildirilmişti.

Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile ortaya çıkan fiili durum, DYS’de yürütülmesi hedeflenen iş ve işlemlerde aksamalara yol açmış, firmaların DYS’ye tanımlanma ve yetkilendirilmiş kullanıcı tanımlama süreçlerinde güçlükler ortaya çıkarmıştır.
Bu kapsamda,

  • Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 01/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılması.
  • Ticaret Bakanlığının 31/03/2020 tarihli Onayı ile “31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ye işlemlerin 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi” hususu.
  • 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi altı aya kadar uzatmaya Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü uyarınca, “31/ 12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi” hususu kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği