Güvenli Ödeme Sisteminin Kullanımı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, Birliğimize intikal eden yazıda; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tüm işletmelere Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanımına ilişkin bilgilendirme yazısında;

İkinci E[ Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedelinin, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında 7.1.2020 tarihinde imzalanan protokolle güvenli ödeme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi hususunda TNB yetkilendirilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi TNB taralından 3.2.2020 tarihinde hazır hale getirilerek kullanıma açılmış olmasına rağmen ikinci el motorlu kara taşıtı satış sayısı ve Sistemin kullanım sayısı karşılaştırıldığında işletmelerce anılan Yönetmelik hükmüne riayet edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerce yapılan satışlarda taşıt bedelinin tamamının ya da bir kısmanın kağıt veya madeni para ya da havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması gerekmekte olup işletmelerce bu yükümlülüğün yerine getirilerek idari yaptırıma maruz kalınmamasını teminen  ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tüm işletmelerin üyesi oldukları meslek kuruluşları tarafından Güvenli Ödeme Sisteminin kullanımı konusunda ivedilikle bilgilendirilmelerinin sağlanması hususu talep edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği