Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz,

Eskişehir Toprak Mahsülleri Ofisinden Odamıza gönderilen yazıda;

Eskişehir Toprak Mahsülleri Ofisi stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve pirinçler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar Ek-1 listede belirtilmiştir.

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubemize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.

Buna göre;
A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal makarnalık buğdaylar üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; peşin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin 2020 yılı yurt içi (bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.

Yurt içi satış miktarları hesaplanırken;
1.Firmaların kendi grup şirketlerine,
2.Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,
3.Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
4.Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı, düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır.Talep sahibi bulgur fabrikalarının yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini ekte (Ek-3) yer alan tabloda belirtildiği şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.

Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir. Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim miktarını gösterecektir

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı bulgur üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2020/7 ayından sonra şube müdürlüklerimize ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite alınarak raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

Şube Müdürlüklerimiz bulgur fabrikalarının faal olup olmadıklarının tespiti ve fiili tüketim miktarlarının teyiti için firmalardan fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.

Fabrikalar tarafından ibraz edilen elektrik enerjisi tüketimi belgelerinden her bir firma için yeniden fiili tüketim rakamı hesaplanacaktır. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Satışa açılan stoklar;

1.ELÜS Makarnalık Buğday Stokları:
*Ek-1/A listede yer alan ELÜS makarnalık buğdaylar,
1.ELÜS Dışında Kalan Makarnalık Buğday Stokları:
*Ek-1/B listede yer alan ithal ve yerli makarnalık buğdaylar

Tüm makarnalık buğday satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.

EKMEKLİK BUĞDAYLAR: Satış
Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; Ekmeklik Buğdaylar; Un fabrikaları, Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları, Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğdaylar;
Un fabrikaları, Bisküvi fabrikalarına
Ek-2’de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.

ELÜS Ekmeklik Buğday Stokları: Ek-1C listede yer ELÜS ekmeklik buğdaylar,
ELÜS Dışında Kalan Ekmeklik Buğday Stokları:
Ek-1/D listede yer alan yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar,
Ek-1/E listede yer alan ve kanatlı sektörüne satışa açılan ithal ekmeklik buğdaylar, satılacaktır,
Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
Ekmeklik Buğday Satışlarında;
Talep sahiplerinden, ekmeklik buğday tüketimi ve üzerinde 2020 yılı 12 bin ton olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.

Bulgur üreticilerinden ise 2020 yılı ekmeklik buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını gösterecektir.

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi(DİİB) kapsamında gerçekleşen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2021/7 ayından sonra alınarak şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

Şube Müdürlüklerimiz un fabrikalarının faal olup olmadıklarının tespiti ve fiili tüketim miktarlarının teyiti için firmalardan fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.

Fabrikalar tarafından ibraz edilen elektrik enerjisi tüketimi belgelerinden her bir firma için yeniden fiili tüketim rakamı hesaplanacaktır. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir. 2020 yılı fiili tüketim kapasitesi rakamının kontrolü amacıyla 1 ton buğdayın kırımı için 50-70 kilowatsaat elektrik enerjisi tüketildiği varsayılarak, ibraz edilen fiili tüketim kapasiteleri elektrik enerjisi tüketimi ile kıyaslanacaktır.

Örneğin; yıllık fiili tüketimi 1.000 ton olan bir firmanın yine yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kilowatsaat olarak bildirilmiş ise, 1 ton için tüketilen elektrik enerjisi miktarı 100.000 / 1.000 =100 kilowatsaat olmaktadır. Bu durumda firmanın yıllık fiili tüketimi doğru kabul edilerek 1.000 ton olarak alınacaktır.

Yine yıllık fiili tüketimi 1.000 ton olan bir firmanın yıllık elektrik enerjisi tüketimi 20.000 kilowatsaat olsun. Bu durumda 1 ton için tüketilen elektrik enerjisi miktarı 20.000 / 1.000 = 20 kilowatsaat olmaktadır ki, bu durumda firmanın bildirdiği fiili tüketimin yanlış olduğu anlaşılacaktır.

Yeni yıllık fiili tüketim hesabı için yıllık elektrik enerjisi tüketimi 60’a bölünerek (50-70 kilowatsaatin ortalaması) bulunacaktır. Bu örneğimizde kullanılacak yıllık fiili tüketim kapasitesi 20.000/60 = 333 tonolmaktadır. Yapılan hesapta, 1 ton buğday kırımı için tüketilen elektrik enerjisi 50-70 kilowatsaat aralığında ise bildirilen fiili tüketim rakamı doğru kabul edilerek kullanılacaktır.

Gaz tüketimi bildirilmesi halinde elektriğe çevrilerek işlem yapılacaktır. Enerji tasarruflu makine kullandığını belgeleyen firmaların fiili tüketimi hesaplanırken yıllık elektrik enerjisi tüketimi 50’ye bölünecektir.

Ekmeklik buğday stokları Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (06 – 15 Eylül (dahil) 2021 saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Platform üzerinden alınacak taahhütname örneği ekte (Ek-7) yer almaktadır. Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen firmalarımız için taahhütname ve fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri altında yer almaktadır.

Firmaların söz konusu taahhütnamelerin girişlerini yapıp kayıt etmeleri gerekmektedir. Taahhütnameler ve faturalar ekmeklik buğday unu için geçerli olup özel amaçlı unlar dikkate alınmayacaktır.

Firmaların verdikleri taahhütlerin miktarı, TMO’dan almış oldukları toplam buğday miktarına karşılık gelen un miktarıyla sınırlıdır. Buğdayı una çevirirken 1,358 katsayısı esas alınacaktır.

Dolayısıyla firmaların beyan etmeleri gereken fatura miktarı TMO’dan aldıkları buğdayın 1,358’e bölünmesi neticesinde bulunan miktar olacaktır.

Eylül ayı için taahhütte bulunan un fabrikalarının Kuruluşumuzdan bu ayda almış oldukları buğday miktarı karşılığında (en az %50’si oranında) Platforma son fatura giriş tarihi 08 Ekim 2021 (dahil) (saat 17.00) tarihidir.

Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerinin ekmeklik buğday satışlarına hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. İşletme tescil belgeleri İl/İlçe Tarım ve Orman  Müdürlüklerinin bilişim alt yapılarından kontrol edilecektir. Besici ve yetiştiricilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (Şubelerimiz bu bilgiyi Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden teyit edebilecektir) belgelemeleri hâlinde (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren); kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, arka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden ekmeklik buğday fiili tüketim hesabı yapılacak ve Elektronik Satış Platformuna girilecektir.

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir (2021/7 ayından sonra alınmış) bağlı oldukları odalardan onaylı belge istenecektir.

Üretici birliklerine; talepte bulunan kanatlı hayvan besiciliği ve yetiştiriciliği yapan üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili tüketim miktarlarını (canlı hayvan sayılarını gösterir belge) Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim miktarları kadar ekmeklik buğday satışı yapılabilecektir.

ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
· Besici ve yetiştiricilere,
· Yem fabrikalarına,
peşin bedel mukabilinde Ek-2’de belirtilen fiyatlardan ESP üzerinden ve şube müdürlüklerimiz
vasıtasıyla satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.
Kırıcı ve değirmenciler yem fabrikası olarak kabul edilmeyecek olup bunların arpa başvuruları kabul
e d i l m e y e c e k t i r
Satışa açılan stoklar;
1) ELÜS Arpa Stokları: EK-1/F listede yer almaktadır.
2) ELÜS Dışında Kalan Yerli ve İthal Arpa Stokları: EK-1/G listede yer almaktadır.
Besici ve Yetiştiricilere Arpa Satışı:
Talepte bulunan besici ve yetiştiricilerin fiilen mevcut bulunan hayvan sayılarını (kaç baş ve cins)
gösteren 01.08.2021 tarihinden sonra alınmış belge ile birlikte hinterlandında bulunduğu şube
müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
Peşin bedel mukabilindeki arpa satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya kredi kartı
vasıtasıyla satış yapılabilecektir.
Şube müdürlüklerimizce bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu sondaj usulü
yapılacak yerinde denetimlerle kontrol edilecektir. Özellikle 100 baş ve üzerinde hayvan varlığına sahip
besici ve yetiştiricilerin fiili hayvan sayısı yerinde tespit edilerek, tespitler tutanak ve rapora
bağlanacaktır.
Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe
Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş
hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık
tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.
Aylık fiili tüketimi 500 ton ve üzerinde olan besici ve yetiştiriciler Elektronik Satış Platformu
üzerinden en yakın liman işyerlerimiz stoklarına başvuracaklardır. Bu besici ve yetiştiricilerimizin
tahsisleri ESP üzerinden yapılacağından Şube müdürlüklerimizce ayrıca tahsis yapılmayacaktır.
Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili
tüketim miktarlarını (canlı hayvan sayılarını) Kurumumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda
ibraz edilen fiili tüketim miktarları kadar arpa satışı yapılabilecektir. Hayvancılık kooperatiflerinin
oluşturduğu birliklere de Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından yetki alınmak suretiyle
satış yapılabilecektir.
Yem Fabrikalarına Arpa Satışı:
Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı
faaliyet belgesi, kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, elektrik tüketim belgesi ve 2021 yılı

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış
fiyat listeleri istenecektir.
Ağustos ayı arpa satışlarına başvuru yapmış ve evrakları tam olan yem fabrikalarından sadece
2021 Eylül ayına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listesi istenecektir.
2021/7 ayından sonra alınarak Şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler geçerli
sayılacaktır. (Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir)
Yem fabrikaları 2020 yılı fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak
getireceklerdir.
Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep sahiplerinden,
ilgili kurum onaylı olmak üzere 2020 yılında kullanmış olduğu elektrik enerjisi tüketimini gösterir resmi
belge istenecektir.
1 ton yem üretimi için 20-30 kilovatsaat elektrik enerjisi tüketildiği varsayılarak, fiili tüketim
kapasiteleri elektrik enerjisi tüketimiyle kıyaslanacak, tutarsızlık olması halinde düşük olana göre işlem
yapılacaktır (gaz tüketimi bildirilmesi halinde elektriği çevrilerek işlem yapılacaktır).
Bu hesaplamalar sonucuna göre dikkate alınacak 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının 1/12 sine kadar
satış yapılabilecektir.
Bilindiği üzere satışlarımızın büyük çoğunluğu TMO Elektronik Satış Platformu (ESP)
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak yem fabrikalarına yapılacak satışlarda başvurular ve
tahsisler ikinci bir platform olarak uygulamaya konulan Yem Fabrikaları Elektronik Satış
Platformu üzerinden yapılacaktır. Sadece yem fabrikaları için açılan yeni platforma (Yem
Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna) Kuruluşumuz web sitesi ana sayfasında bulunan linkten giriş
y a p ı l a b i l e c e k t i r .
Yem fabrikaları dışındaki besici-yetiştiriciler başta olmak üzere diğer tüm sektörlerin kayıtları
TMO Elektronik Satış Platformunda tutulmuş olup, başvuru işlemlerini yine bu linkten yapmaya devam
edeceklerdir.
Aynı anda hem yem fabrikası hem de besici-yetiştirici olarak faaliyet gösteren firmaların yem
fabrikası işlemleri yeni platformdan, besici-yetiştirici ve diğer sektörlerine ait işlemleri TMO
Elektronik Satış Platformundan yapılacaktır.
Arpa satışlarına ilk defa başvuru yapacak yem fabrikaları başvurudan önce 2021 yılı Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerini yeminli mali
müşavirden onaylı olarak hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne teslim edecek ve firmalar
yem fiyatlarını Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu’nun Yem Fiyatları Giriş ekranına ilk
etapta Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait satış listelerinin ayrı ayrı girişini yapacaklardır.
Ağustos ayında başvuru yaparak Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait fabrika çıkışı yem
satış fiyat listelerinin girişini tamamlayan firmalar ise sadece Ağustos ayına ait fiyat listelerinin girişini
tamamlayacaklardır.
Girişi yapılan fiyatlardan bayi iskonto tutarları kesinlikle düşülmeyecektir. Ayrıca fiyatlara
bayi karı ve nakliye tutarı dahil edilmeyecektir.
Firmalar, Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna; Besi yemi (14 protein), Süt yemi
(18 protein) ve Süt Yemi (19 protein) yem tiplerine ait fiyatları peşin ve varsa 60 gün vadeli olarak
girecektir. Fabrikaların platforma giriş yaptığı yem fiyatları Şube Müdürlüklerimizce satış fiyat
listelerinden kontrol edilecektir.
Yukarıda belirtilen protein değerlerinde üretim yapmadığını belirterek bu ürünlerin hiçbiri
için satış fiyat listesi ve fatura ibraz edemeyen yem fabrikalarının başvuruları kabul
edilmeyecektir.

 

Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna sadece bir veya birkaç aya ait yem fiyatlarının
girişini yapan firmaların üyelikleri aktif edilecek ancak bu firmalara sistem üzerinden tahsis yapılıp
yapılmaması hususunda bu durum dikkate alınacaktır.
Ağustos ayında arpa satışı yapılan yem fabrikalarının TMO’dan aldıkları arpa miktarına karşılık
gelen miktarda yem faturası (Eylülve Ekim aylarına ait) girişini Yem Fabrikaları Elektronik Satış
üzerinden Eylül ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Fatura girişi yapmayan veya eksik
miktarda fatura girişi yapan yem fabrikaları bir sonraki satıştan faydalanamayacaktır.
Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
NOHUT:
Perakende ve toptan paketli bakliyat satışlarımız ile Polatlı/Ankara Şube Müdürlüğünün EPTT ve
Tarım Kredi Birlik A.Ş.’ye yaptığı toptan bakliyat satışlarına ikinci bir talimata kadar mevcut fiyat, usul
ve esaslarla devam edilecektir.
Şube müdürlükleri mevcut nohut stokları göz önünde bulundurularak talep gelmesi halinde aylık
olarak bakkal ve marketlere 250 kg’a kadar, Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde satılmak üzere)
ise 3 tona kadar toptan satış yapılabilecektir. Yapılacak toptan satışlarda Kuruluşumuz perakende satış
fiyatlarımızın üzerinde ürün satılmayacağına dair taahhütname (Ek-4) alınacaktır.
E) PİRİNÇ:
Paketli pirinç satışları ise ikinci bir talimata kadar peşin bedel mukabilinde Ek-2’de yer alan toptan
ve perakende satış fiyatlarıyla yapılacaktır.
Şube Müdürlüklerimizce mevcut stoklarımız dikkate alınarak perakende satışların yanı sıra 1.000
Kg’a kadar (talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere) toptan satış fiyatlarımızla toptan
satış da yapabilecektir.
GENEL HÜKÜMLER:
Faaliyet belgesi, işletme tescil belgesi, onaylı fiili tüketim belgesi vs. belgeleri ibraz etmeyen
firmaların başvuruları kabul edilmeyecek, firma TMO Elektronik Satış Platformu üzerinde pasif hale
getirilecektir.
Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı
hususu Ek-2’de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
Yeni kurulan fabrikaların, yeni kurulduğunu yeminli mali müşavir imzalı olarak belgelemesi ve
henüz aylık fiili tüketimi oluşmaması halinde, Şube Müdürlüklerinizce “Elektronik Satış Platformuna”
aylık 100 ton fiili tüketim miktarı üzerinden yıllık 1.200 ton fiili tüketimi tanımlanacaktır.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarının bulunması ve
bunu talimatımıza uygun şekilde belgelemeleri halinde, belgeledikleri ayların ortalaması kadar aylık fiili
tüketim miktarı oniki ile çarpılıp yıllık olarak sisteme tanımlanacaktır.
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler ile Şube
Müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için 06 Eylül – 15 Eylül (dahil) 2021 tarihleri
arasında talep toplanacaktır.
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel
Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda
yapılacak tahsis sonuçları 20 Eylül 2021 tarihinde TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU
üzerinden açıklanacaktır.
Şube Müdürlüklerimiz stoklarından tahsisi yapılan ürünler 22 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine
kadar talep sahibi firmalara bildirilecektir.
Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 06 Ekim 2021 tarihi mesai bitiminde sona
erecektir. Teslimatlar ise 28 Ekim 2021’e (dahil) kadar yapılabilecektir.

 

ELÜS satışlarında 20 Eylül – 29 Eylül 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün ELÜS tahsis
miktarları takas için TÜRİB’de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden
tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS haricindeki
stoklar için parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenmeksizin tahsis edilen miktar
kadar teslimat yapılabilecektir.
Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs
tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi
hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri ve üretici birlikleri bu uygulamanın
dışında tutulacaktır.
Ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara
satmaları veya devretmeleri halinde ve Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve
usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını kabul
ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5) taahhütname alınacaktır. Taahhütname talep sahiplerince kaşe
basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.
Konuyla ilgili olarak Borsanız/Odanız/Birliğiniz üyelerine ve Ajans Amirliğiniz hinterlandında
faaliyet gösteren ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli duyurunun yapılması hususunda;