7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Süre Uzatımı.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanunun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanınca 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25.05.2023 tarihli ve 7300 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (CK) kullanılmış olup, 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 03.07.2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Üyelerinizin kapsama giren vergi ve ceza borcunu öğrenmek, taksitle ödeme yapabilmek, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi imkanlardan yararlanmak için bağlı oldukları vergi dairelerine şahsen yada posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ekte ifade edilen protokol kapsamındaki imkanlardan üyelerinizi faydalandırmanızı rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği