Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan örnek özelge 1

Sayın Üyemiz,

Kütahya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Defterdarlığımız personellerince sahada yapılan rutin yaygın ve yoğun vergi denetimleri esnasında, pastane, kafe, yemek hizmeti verilen işletmeler, vb. hizmet işyerlerinin mal ve hizmet satışlarında uygulanacak KDV oranları hakkında tereddüt ve aksaklıklar bulunduğu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için de %18 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 13.02.2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihini izleyen gün yürürlüğe giren 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak
katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri içermekte olup, toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (Özel Tüketim
Vergisi’ ne tabi ürünlere tabi olan gıda ürünleri hariç) KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir. Konuya açıklık getirilmek amacıyla, benzer konulu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde
17.03.2022 tarihinde yayımlanan özelgede; “Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır. Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 15 inci sırasında; “Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 19 no.lu faslında yer alan mallar,” ibaresi yer almaktadır. Söz konusu fasılda ise “Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri” tanımlanmıştır.

Öte yandan, aynı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere
kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.4. Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup yemek hizmeti sunan yerlerin tanımı vetasnifinde, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat esas alınmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;
1- Şirketinize ait fabrikada/imalathanede üretilen baklava, pasta, poğaça, börek gibi ürünlerin fabrikadan yapılan tesliminde (ayrı mükellefiyeti bulunan şubeleriniz dahil), 2007/13033 sayılı BKK eki(I) sayılı listenin A/15 inci sırası uyarınca %1,
2- Bu ürünlerin fabrikadan ihraç kayıtlı yapılan teslimlerinde %1,
3- Şubelerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunması halinde,
a) Bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın buralarda verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde (II) sayılı listenin 24 üncü sırası uyarınca %8,
b) Bu yerlerde yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde servise yönelik bir işleme tabi tutulmaksızın bu ürünlerin doğrudan teslim edilmesi durumunda %1,
4- Satış yapılan yerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunmaması halinde, söz konusu ürünlerin tesliminde %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.” denilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

EKLER