Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Amacıyla Kira İhalesi

Sayın Üyemiz,

Milli Emlak Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

İlimiz, Merkez İlçe, Elmacık Köyü ve Turgutlar Köyünde bulunan mülkiyeti Hazîneye ait taşınmazların; Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak çıkarılan 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, Tıbbi ve Aromatik Bitkileri ile Süs Bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kira ihalesine çıkarılacağı bildirilmektedir.

Yazıda davamla, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralamalarda;

-Yıllık bedelin, taşınmazın rayiç bedelinin binde biri üzerinden kira ihalesi düzenlenir.
-Çok yıllık bitkiler için on (10) yıla, tek yıllık bitkiler için beş (5) yıla kadar kiralanabilir ve ve Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.
-İlk yıl kira bedelinin dörtte biri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle; müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir. Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.
-Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.
-Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen oranında arttırılır.
-İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği Ek-2’ye uygun olarak doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.
-Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin, başvuruda belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir. ifadeleri yer almaktadır.

Konuya ilişkin ihale ilanı aşağıdaki linkte yer almakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

İhale İlanı