Geçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Meslek Eğitim Merkezlerine KaydedilmesiGeçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Meslek Eğitim Merkezlerine Kaydedilmesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

6764 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olarak görülmekte olan mesleki ve teknik eğitim sisteminde iyileştirme çalışmaları başlatıldığı, yapılan çalışmaların 65.hükümet programı doğrultusunda paydaşlarla işbirliği içerisinde titizlikle yürütüldüğü, bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin zorunlu orta öğretim kurumları kapsamına alındığı ve mesleki eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilerin mali ve özlük haklarının geliştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, mesleki eğitim merkezinde öğrenci kayıtları yıl boyunca yapılabilmekte olup, çırak öğrenci istihdam eden işletmelere nakit devlet desteğinin de verildiği, işyerinde çırak öğrenci statüsünde çalışana yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan az olmayacak şekilde ücret ödenmekte ve çırakların iş kazaları ve meslek  hastalıklarına karşı sigorta primlerinin, kayıtlı oldukları Mesleki Eğitim Merkezi tarafından karşılandığı ifade edilmektedir. Ayrıca, 28.Meslek Eğitim Kurulunun 2 nolu kararında, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine çırak öğrenci olarak kayıtlarında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10.maddesinde istenen en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezun olmak şartının yanı sıra;

-Eğitim durumunu belgelendiremeyenler için, Türkçe Seviye A2 kurs programına kayıt yaptırmaları ve öğrenim durumları için kendi beyanları esas alınarak kurs sonu beklenmeden,

-Eğitim durumunu belgelendirenler için, Okuma-Yazma I.Kademe Seviye Tespit Sınavından başarılı olmaları veya Türkçe Seviye A1 kurs programına kayıtlı olmaları şartı ile kurs sonu beklenmeden, çırak öğrenci olarak kayıt yaptırabilmelerine imkan tanındığı bildirilmektedir.

Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki yabancı uyruklu çocuklardan birçoğunun, ortaokuldan sonra çeşitli sebeplerle bir işte çalışmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ortaokuldan sonra herhangi bir orta öğretim kurumuna gitmeyen ve işletmelerde çalışmak durumunda olan geçici koruma altındaki yabancı uyruklu çocukların, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılarak, mesleki eğitim yoluyla çocuk ve genç işçi statüsünden çırak öğrenci statüsüne alınması, böylece yüksek yararlarının gözetilmesi ve ülkemizde bir meslek öğrenme süreçlerinin hızlandırılması hususları Milli Eğitim Bakanlığınca önemli görülmekte olup, Geçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Çocukların Mesleki Eğitim Merkezlerine Kaydedilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği