İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.11.2018 tarihli ve  77987029-146.01/141546 sayılı ilgi yazıda 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesi kapsamında, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23 Mart 2017 tarihinde 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda bahse konu “Karar”da belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmeye başlandığı bildirilmiştir.

20/02/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın” 4 üncü maddesi. 23 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; “Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile her takvim yılında ihracat yapma şartı kaldırılarak, firmalar tarafından yapılan ihracatın son üç takvim yılı yıllık ortalaması Kararın 5 inci maddesinde yer alan tutarda olması halinde ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesi sağlandığı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Saygılarımızla

EK : İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.11.2018 tarihli ve  77987029-146.01141546 sayılı