Brexit Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA’dan temin etmiş olan, ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan üyelerimizin olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bahse konu yazının ekinde odamıza iletilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün 25269672-030.99E.524 sayılı ve 03.03.2019 tarihli yazısında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci maddesine atfen, “Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanışmış ürünlere de uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmünün amir olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SFM-2010/1)’in 5 inci maddesinin 11 inci fıkrasında “İmalatçılar uluslararası yürürlükte bulunan BM/AEK Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği Direktif/Regülasyonlarına göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edili.” hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Buna ek olarak, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 8 inci maddesinde “ “Topluluğa” veya “ortak pazara” ait topraklara yapılan atıflar, 1/95 sayılı Kararın amaçları gereğince, Türkiye Cumhuriyeti toprağını da kapsayacak şekilde anlaşılacaktır” hükmünün de yer aldığı bildirilmekte olup, Birleşik Krallık onay kuruluşu tarafından verilmiş AT tip onay belgelerinin AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarınca geçerliliğinin devam ettirilmesine yönelik AB’nin 10/1/2019 tarihli Resmî Gazete’sinde (EU)2019/26 sayılı düzenlemenin yapıldığı ve bu düzenleme uyarınca geçerli olan AT tip onay belgelerinin Ülkemizde de kabul edilmekte olduğunun altı çizilmektedir.

Bununla birlikte, Motorlu Araçlar Teknik Komitesinin (MARTEK) 135. Toplantı kararları arasında “30 Mart 2019 tarihinden önce Birleşik Krallık Onay Kuruluşu (VCA) tarafından AB mevzuatına göre verilen AB veya AT tip onay belgelerinin BREXIT’ten dolayı , AB üyesi 27 ülkenin onay kuruluşlarınca dönüştürülmesi süreci ile ilgili (EU)2019/26 sayılı düzenlemenin 13 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği; BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, (EU)2019/26 sayılı düzenleme gereğince AB-27 ülkelerinde dönüştürülerek AB-27 ülkelerinde kabul gören AB veya AT tip onaylarının, Gümrük Birliği anlaşması gereği Ülkemizde de araç ithalatında, üretiminde veya ulusal araç tip onayı içerisinde kullanılmasının mümkün bulunduğundan, firmaların kendi planlamaları kapsamında (EU)2019/26 sayılı düzenleme hükümleri uyarınca 30 Mart 2019 tarihinden önce, alınmış mevcut VCA tip onaylarının dönüştürme işlemlerini ivedilikle başlatmalarında fayda mütalaa edilimiştir.” maddesine yer verildiği vurgulanmaktadır.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0026 bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği