Yurt Dışı Fuarlarda Düzenlenebilecek Belgeler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

İzmir Ticaret Odası 09.09.2019 ilgi yazısına atıfla;  yurt dışı fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği ve Geçici Ithalat Sözleşmesi’ne taraf olmayan ülkelerde gerçekleştirilen fuarlarda hangi belgelerin düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Yurt dışı fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususu ile ilgili olarak;

– ATA Karnesi ile geçici ihraç edilen fuar eşyasının geçici ithalat ülkesinde kesin satışa konu olması durumunda; A.TR Dolaşım Belgesi ibrazının söz konusu eşyanın AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamında eşya olarak değerlendirilerek gümrük vergisi muafiyeti sağlanmasına, dolayısıyla eşyam vergilendirmesinin etkilenmesine neden olacağı,

– ATA Karnesinin olmadığı ve geçici ithalat ülkesinde beyanname düzenlenerek beyan verildiği durumlarda ise; ithalat vergilerinin teminata bağlanması/vergi tahsilatı yapılması söz konusu olacağından, A;TR Dolaşım Belgesi ibrazının benzer nedenlerle teminat ve vergilendirmeyi etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği bağlamında eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olarak kullanılmakta olup, geçici ithalat işlemleri kapsamında söz konusu belgenin kullanılmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır

Bu çerçevede, yurt dışı fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesi uygun bulunmamaktadır.

Öte yandan, Geçici ithalat Sözleşmesi’ne taraf olmayan ülkelerde gerçekleştirilen fuarlarda sergilenecek eşya için hangi belgelerin düzenlenmesi gerektiği hususu ile ilgili olarak; 30.05.2009 tarihli ve 27243 saydı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nde (Hariçte işleme-Geçici ihracat-Seri No:1) geçici ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, söz konusu Tebliğin l l inci maddesinde sergi ye fuar eşyası ile ilgili işlemler açıklanmıştır.

Yurtdışı fuarlarda sergilenmek amacıyla geçici ihracata konu olan eşyanın Geçici ithalat Sözleşmesine taraf olmayan ülkelere gönderilmesi durumunda, anılan maddede açıklandığı üzere, eşyanın gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek gümrük işlemlerinin tamamlanması, eşya= ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adının beyannameye kaydedilmesi, bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği