İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hakkında

Sayın Üyemiz

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nından (KOSGEB), Odamıza gönderilen yazıda;

İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporunun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı bildirilmiştir.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR); “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat”, ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Sözkonusu raporun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu belirtilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2- 6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliği taşıdığı ifade edilmektedir.

Bahse konu rapor hakkında detaylı bilgi almak isteyen Üyelerimiz için rapor örneği Ek-1’de, metaveri dokumanı Ek-2’de sunulmuş olup, her iki dokümana da https://www.kosgeb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel  Sekreterliği