KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 30.03.2020 tarihli yazısında, 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, “Kredi Garanti Kurumları’na Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu kararla birlikte yapılan değişiklikler arasında aşağıda yer verilenler önem arz etmektedir.

*Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı AATUHK m. 22/A maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrası kapsamında aranacak koşullar düzenlemeden çıkartılmıştır. Ayrıca işletmelerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun bulunmamasına ilişkin koşul 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. Bu sayede vergi ve prim borcu olan işletmeler de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurusunda bulunabileceklerdir.

*Kararın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının ğ bendinde yer bulan kredi limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre limitler 31.12.2020 tarihine kadar, KOBİ’ler için 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye; KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL’den 350 milyon TL’ye artırılmıştır.

*Kararın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendinde yer alan limit 250 milyar TL’den, 500 milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu sayede sağlanan kefaletlerin toplam bakiye tutarı iki katına çıkmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği