12.08.2020 Tarihli 2020/52 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 13/08/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Bu Kapsamda;
    A) HALI SAHALARLA İLGİLİ OLARAK,
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde halı sahaların faaliyetlerine başlayabilmelerine, 
1) Halı Saha Tesislerine Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Olarak;
a) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ” başlığında belirlenen tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına,
b) Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Coronavirüs sorumlusunun/sorumlularının görevlendirilmesine,
c) Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapmasına, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanmasına ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,
d) Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
e) Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmamasına, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
f) Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılmasına ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına,
g) Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına,
h) Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,
ı) Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile
çalışanların yakın temasının azaltılmasına, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında
fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanmasına,
i) Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine,
j) Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulmasına, engelleyici mekanizma kurulmasına,
k) Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesine,
l) Tesislerin girişine COVID-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına,
m) Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesine ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına,
n) Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına,
o) Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmasına,
ö) Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesine,
p) Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmamasına,
r) Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanmasına,
s) Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,
ş) Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesine,
t) Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
u) Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesine, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
ü) Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılmasına,
    2) Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Olarak;
a) Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha temizlenmesine,
b) Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslamanın tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
c) Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılmasına, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılmasına,
d) Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına,
e) Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60°C’de yıkanmasına,
f) Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanmasına,
g) Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına ve sürekli sıvı sabun bulundurulmasına,
h) Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,
ı) Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına,
i) Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına,
j) Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “Covid-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,
k) Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına,
    3) Çalışan Personele Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Olarak;
a) Halı sahalarda çalışan tüm personelin günlük olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almasına,
b) Çalışan personelin COVID19’ un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilendirilmesine,
c) Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID-19
vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
ç) Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
d) Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
e) Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanmasına ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına,
    4) Müşterilere Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Olarak;
a) Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almalarına,
b) Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri v e antrenman/maç dışında maskeyi
çıkarmamalarına,
c) Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmelerine,
d) Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanmasına,
e) Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,
f) Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunmasına,
g) Kişisel havlu kullanılmasına, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesine,
h) Tesise girdikten sonra ellerin yıkanmasına ya da el antiseptiği kullanılmasına,
ı) Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmamasına, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmasına,
i) Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine,
j) Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmamasına,
k) Faaliyete başlayacak halı sahaların Valilikçe oluşturulan ekip tarafından haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına,
B) BİLARDO SALONLARI İLE İLGİLİ OLARAK,
1) Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına,
2) Sağlık Bakanlığının “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayınlanacak olan “Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına,
3) Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulamasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Coronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine,
4) Faaliyete başlayacak bilardo salonlarının Valilikçe oluşturulan ekip tarafından haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına,
    C) GANYAN BAYİİLERİYLE İLGİLİ OLARAK,
1) 25.03.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararında “Ganyan bayii olarak tabir edilen mekânların kapatılmasına” denilmektedir. İlgili maddenin iptaline,
Sağlık Bakanlığı’nın yazısı doğrultusunda “Covid-19 Kapsamında Ganyan Bayilerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı hükümleri doğrultusunda ganyan bayilerinin açılmasına, 
2) Covid-19 Kapsamında Ganyan Bayilerinde Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Olarak;
a) Çalışanlar ve müşteriler dahil 4 metre kareye düşen kişi sayısının 1 görevliyi geçmemesine,
b) Sık aralıklar ile el hijyeninin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmasına, (antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.)
c) Müşterilerin bayilik içine içeri girmeden kapıya monte edilen ve vezne/gişe tarzında penceresi olan separatör ile bahisleri bayi dışında alamadığı durumlarda; görevli ile ganyan bayiine gelen kişilerin direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla aralarında şeffaf bir bariyer bulunmasına,
d) Ganyan bayiinin önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymalarına ve maske takmalarının sağlanmasına,
e) Ganyan bayiinin önünde kalabalık oluşmasının engellenmesine,
Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
    Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.