Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 07.05.2020 tarihli yazıda, COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıda yer alan tedbirlerin uygulanacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda;

– Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların, Yetki Belgesinin yenilenmesi başlıklı 12. maddesi gereğince, düzenleyicilerin, belge süresinin sona ereceği tarihten en geç altı ay öncesinde üyesi olduğu Oda’ya başvurmaları gerektiği, Fuar Düzenleme Yetki Belgesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan düzenleyicilerin bu yıla mahsus olmak üzere yenileme başvurularını 30 Ağustos 2020 tarihine kadar yapmasına izin verilmesi,

– Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların, Yetki Belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar başlıklı 8. maddesi gereğince, firmaların “En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip olması ve bu sermayeyi özvarlığı içinde koruması” gerektiği, bu konunun tespiti için Yetki Belgesi sahibi firmalardan en az iki yüz elli bin Türk Lirası sermayenin öz varlık içinde korunduğuna dair mali durumunun 2 yılda bir talep edilmesine karar verilmiş olmakla birlikte, içinde bulunulan şartlar göz önüne alındığında söz konusu raporun 2020 yılı için talep edilmemesi,

– 2020 yılında düzenlenmek üzere Fuar Takviminde yer alan, ancak içinde bulunulan süreçten dolayı, fuarlarını 2021 yılına ertelemek isteyen düzenleyicilerin başvurularının kabul edilmesi,

– Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların, Fuar Sonuç Raporu başlıklı 20. maddesi gereğince düzenleyicilerin, fuar sonuç raporlarını 15 gün içinde TOBB’a göndermeleri gerektiği, anılan maddenin ikinci fıkrasında “Raporun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi ya da gönderilen raporun içerdiği bilgilerin ve/veya eklerin eksik olması durumunda düzenleyiciye Birlik tarafından ihtar verilir.” hükmü yer aldığı, ancak içinde bulunulan dönemde, süresi içinde TOBB’a gönderilmeyen fuar sonuç raporları için müeyyidenin uygulanmaması,

– Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar uyarınca Oda ve Borsalara yapılacak olan iptal, erteleme ve takvime ekleme başvuru evraklarının ilerleyen dönemlerde fiziki olarak teslim edilmesi şartıyla elektronik ortamda iletilmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.