Sanayi İşbirliği Projeleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlgi : Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 01.12.2020 tarihli ve E-70994564-216-2098014 sayılı yazısı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgi yazılarında kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerden bahisle ve özetle;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi gereğince “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”nin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olduğu,

Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) olarak adlandırılan söz konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlendiği ve “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandığı,

SİP uygulamasına tabi kamu ihalelerinde; ihale sürecinin Bakanlığımız ile koordineli olarak yürütüldüğü, savunma sanayiindeki sanayii katılımı ve offset uygulamasına benzer şekilde, ihalelere teklif veren isteklilerden, yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı taahhütlerinin alındığı ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütlerin önemli rol oynadığı,

https://stbsip.sanayi.gov.tr/ adresinde yayımlanmakta olan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”, “Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi” ve SİP uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunabileceği,

Ayrıca, Güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip, enerji üretim ve dağıtım, arama ve sondaj, altyapı, tıbbi cihaz, elektronik sistem, raylı sistem ve demiryolu araçları, kara, hava ve deniz araçları vb. ihtiyaçlar başta olmak üzere yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine istinaden, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”a tabi olarak gerçekleştirilebileceğinin dikkate alınarak il bazında kamu kurumlarının bu yöndeki taleplerinin toplanarak Bakanlığa iletilmesi istenmektedir.

Bu sebeple Kurumunuzun SİP uygulaması kapsamında tedarik etmek istediğiniz mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 05 Ocak 2021 tarihine kadar İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü iletilmesi hususunda; bilgi ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek:

  1. Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 01.12.2020 tarihli ve E-70994564-216-2098014 sayılı yazısı
  2. SİP İl Müdürlükleri Bilgilendirme_Ek_02.11.2018 tarihli 37703 sayılı yazı.pdf