Kağıtsız İhracat Uygulaması/Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

T.C Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Bilindiği üzere, İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir.

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilememektedir. Söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan “çıkabilir” statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde,

-“Yükümlüce Beyan Edilmesi Gereken Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan “Çıkabilir” statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,

-Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,

-Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün “çıkabilir” statüye ilerletilmesi,

-Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin “çıkabilir” statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi,

yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulaması 22.02.2021 Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği