Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim ile II. Dönem Sınav Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve 26/04/2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüzyüze eğitim ile sınavların ertelenmesi kararı alınmıştır. Ancak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise yapılmış olması hususları birlikte değerlendirilerek ilgi Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde yer alan; “İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğalafet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” hükmü gereğince ortaöğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;

A- Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri:

1-Mezunlar dâhil 12. sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarındaki takviye kursları,17Mayıs2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze yürütülecektir.

2-Ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okul ve özel eğitim sınıfları hariç, tüm sınıf düzeylerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 17Mayıs-01  Haziran 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitimle devam edilecektir.

3-Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile özel eğitim meslek okulları ve bu okul programının uygulandığı özel eğitim sınıfları ile özel  eğitim meslek liselerinde, işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile 17Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren devam edecektir.

4-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okullarında ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer genel müdürlüklere bağlı olan okullara kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler için uzaktan eğitim verilecektir. Yüz yüze eğitim sürecinde özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup eğitim faaliyetleri; bir derssaati30(otuz)dakika, teneffüsler10(on)dakikavegünde6(altı)ders saati olacak şekilde uygulanacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Öğretmenler tarafından haftada beşgün okulda yüz yüze eğitim verildiği için veli isteğiyle okula devam etmeyen öğrenciye ayrıca canlı ders uygulaması yapılmayacak bu öğrenciler EBA dijital platformu, EBA TV gibi uygulamalara yönlendirilerek öğrencilerin bunlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Ancak bir sınıftaki tüm öğrencilerin velilerinin uzaktan eğitim için dilekçe vermesi hâlinde o sınıfa uzaktan canlı ders yapılabilecektir.

5-Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin destek eğitim odası eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

6-Eğitim kurumlarında sınavlara ve kurslara katılacak öğrencilerden ihtiyacı bulunanlara mevzuatına uygun şekilde pansiyonlarda barınma imkânı sağlanacaktır.

7-01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren eğitimin yüz yüze veya uzaktan devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesine göre ayrıca duyurulacaktır.

B- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları:

1-2020-2021   eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2-12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ait sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgi Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.

3-2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik ortaöğretim hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar bu taleplerine yönelik eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması, hastalık, karantina uygulaması, farklı bir ilde bulunma gibi gerekçelerle dilekçesini elden teslim edemeyecek olanlar, aslını daha sonra teslim etmek üzere, talebini içerir dilekçe görselini, ilgili eğitim kurumu müdürlüğünün belirtilen dijital ve diğer iletişim adreslerine gönderebileceklerdir.

4-Sınavlara katılma ya da katılmama tercihi; sınavların tamamına katılma ya da tamamına katılmama şeklinde olacaktır; bir kısım dersin sınavına girme ve diğerlerine girmeme şeklinde olmayacaktır.

5-Eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına göre ilgi Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi kapsamında tamamlanacak, bu öğrencilere yönelik ikinci döneme ilişkin proje ödevi, performans çalışması ve performans değerlendirmesi gibi herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak, yapılan varsa da değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait sınavları yapılamamış olan ve takvimi doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, ilgi Yönetmeliğin “Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendinde yer alan; “Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde/stajda alınan puanlara göre tespit edilir.” hükmünde belirlenen ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

7-Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hem birinci hem de ikinci dönemine yönelik olarak ölçme ve değerlendirme uygulamaları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacaktır. Buna göre birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrencilerin velilerinin, eğitim kurumu müdürlüklerine 21 Mayıs 2021 tarihine kadar bu taleplerini içeren dilekçe ile başvurmaları hâlinde; söz konusu öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi kapsamında birinci döneme ait ölçme ve değerlendirme uygulama sonuçlarına göre tamamlanacak, ikinci döneme ait hiçbir ölçme ve değerlendirme uygulaması değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, ilgili dersin zümrelerince hazırlanarak ve 24 Mayıs – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgi yazımızda belirtilen Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlere dair açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacaktır.

9-2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurtdışında bulunacak öğrencilerle ilgili olarak yazılarımızda yer alan konuyla ilgili maddeler esas alınarak uygulama yapılacaktır.

10-İlgi Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereği, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

11- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

12- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, 21 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde ilgili dersin zümreleri ve eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınav hakkı tanınacaktır.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi, 02 Temmuz 2021 tarihi olup tüm iş ve işlemler bu tarihe göre yürütülecektir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği