Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirme İşleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7334 sayılı Kanunla değişik 5. ve geçici 2. maddesinde: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsat’ ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.

Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz, Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsat’ Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.” hükmü amirdir.

Bu minvalde, Belediyenizce/İdarenizce ilgili Kanunun yayımlandığı 28/07/2021 tarihinden önce ruhsat verilmiş konaklama tesislerinin 28/07/2022 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurarak Basit Konaklama Tesisi Turizm İşletmesi Belgesi alması, Belediyenizce/İdarenizce 28/07/2021 tarihinden sonra ruhsat verilmiş konaklama tesislerinin ise bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına (E – Devlet üzeri) başvurarak Turizm İşletmesi Belgesi alması zorunluluğu getiriliştir.

Söz konusu 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Basit Konaklama Tesisleri ile Müstakil Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında belgelendirme işlemleri Valiliğimizce (il Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yürütülecek olup, Basit Konaklama Tesisi Turizm İşletmesi Belgesi başvuruları Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce alınmaya başlanmıştır. Anılan Kanun kapsamında son başvuru 27.07.2022 tarihidir. Bu nedenle, işletmelerinizin mağdur olmamaları ve sıkışıklık yaşanmaması için başvuruların ekli dilekçe ve evraklar ile bir an önce yapılmasında yarar görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Belediye Başkanlıklarımızca ve Özel İdaremizce bahse konu konaklama tesislerine ait listelerin 15.12.2021 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilmesi bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK : Dilekçe Örneği, Başvuru İçin Gerekli Evraklar (l Sayfa)