Kosova-Banka İzlenimi Veren Şirketler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gelen yazıda

Ticaret Bakanlığımız Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 09.12.2021 tarihli ve 69829629 sayılı yazısı ekinde Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin 23.11.2021 tarihli ve 69389755 sayılı yazısında özetle; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun anonim şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine ilişkin 344 üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ticaret unvanlarında banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişiler hakkında uygulanacak cezai müeyyideleri düzenleyen 150 nci maddesi hükümlerinin Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları, Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye’de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sundukları; son olarak 03/11/2021 tarihinde Müşavirliklerine ulaşan bir elektronik posta ile bir vatandaşımızın “Turk Yatirim Bankasi SH.A.” hakkında malumat talep ettiği, yapılan araştırmada bahse konu şirketin sadece şirket kaydının mevcut olduğunun, ancak Kosova Merkez Bankası’nın https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensed-financial-ins titutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığının görüldüğü ve ilgiliye bu hususta bilgi verildiği belirtilerek, herhangi bir vatandaşımızın konuyla ilgili mağdur olmasını önlemek adına Kosova’da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası’nın bahse konu listesinden teyit edilmesinin ve firmalarımızın bu konuda dikkatli olmaları konusunda bilgilendirilmelerinin yerinde olacağı ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği