Ticarette Teknik Engeller Raporu

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkeler; piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygunluğunun ve güvenliğinin temin edilmesi, tüketicinin ve çevrenin
korunması, ulusal güvenliğin sağlanması gibi meşru amaçlara uygun olarak gerekli gördükleri önlemleri yürürlüğe koyma hakkına sahiptirler. Bu önlemler, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri aracılığıyla uygulanmaktadır.

Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri; sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunmakla birlikte, amacı dışında yerli üretimin ve sanayinin korunmasına yönelik uygulanmaları, meşru sayılmayan hedeflere yönelmeleri, meşru amaçları olsa dahi ticareti gereğinden fazla kısıtlamaları veya üreticiler/ülkeler arasında ayrıma yol açmaları durumunda “ticarette teknik engel” olarak değerlendirilmektedir.

Kurallara ve meşru hedeflere yönelik uygulandıklarında toplum refahını artırmaya yönelik olan bu önlemler, amacı dışında kullanıldıklarında uluslararası ticaretin akışını engelleyen ciddi sorunlara yol açmaktadırlar.

Bu kapsamda, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması hazırlanmıştır. TTE Anlaşması; meşru bir gerekçeye dayanarak oluşturulan teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticarette keyfi/gereksiz bir engel oluşturmasını veya ayrımcılığa yol açmasını engellemeye yönelik uluslararası düzenlemeleri belirleyen bir anlaşmadır.

Ülkemiz de TTE Anlaşmasına taraf ülkelerden biridir ve söz konusu anlaşmanın uygulanması, ulusal düzeydeki koordinasyonu ve TTE Bilgi ve Bildirim Merkezi görevlerinin yürütülmesi, Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü uhdesindedir.

Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa Bakanlığımızca 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlanmıştır.

TTE Raporu Bakanlığımızın internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu uzantısı üzerinden siz değerli paydaşlarımızın ve tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Önümüzdeki süreçte söz konusu raporun her yıl içeriğinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi suretiyle güncellenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu raporun geliştirilmesine yönelik her türlü katkınızın Bakanlığımıza iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Bununla birlikte, ihracatçımızın uluslararası pazarlarda karşılaştığı teknik engellerin bertaraf edilebilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlaması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması amacıyla, üyelerimize ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği