Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Amacıyla Kiralama İhalesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

İlimiz Merkez İlçe Hamidiye Mahallesi, Turgutlar Köyü, Enne Mahallesi, Gevrekseydi Mahallesi ve Kırgıllı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait toplam 9 adet taşınmazın, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak çıkarılan 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kira ihalesine çıkarılması Bakanlık Makamının 20.12.2018 tarihli ve 241257 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralamalarda;

  • Yıllık bedelin, taşınmaz rayiç bedelinin binde biri (%0,001) üzerinden kira ihalesi düzenlenir.
  • Çok yıllık bitkiler için on (10) yıla tek yıllık bitkiler için beş (5) yıla kadar kiralanabilir ve kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verebilir.
  • İlk yıl kira bedelinin dörtte biri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.
  • Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1983 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.
  • Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi oranında arttırılır.
  • İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği Ek-2’ye uygun doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.
    – Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin, başvuruda belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir.

Buna göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre, kira ihalesine çıkılacak olan taşınmazlar ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri listesi aşağıda yer almaktadır.

İhaleye katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

 

EK

Kiralanabilecek Taşınmazlar Listesi

Tıbbi ve Aromatik Bitki Türü Listesi