Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Yapan İşyerleri Hk.

Sayın Üyemiz,

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

TC Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında, Kültür varlığı ticaretine ilişkin iş ve işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve mezkur Kanun uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren “Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yürütüldüğü ve bahse konu mevzuat çerçevesinde, illerde bulunan Müze Müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında gerekli ruhsatnameler düzenlendiği cd söz konusu işyerlerinin denetimlerinin ilgili Müze Müdürlüklerince gerçekleştirildiği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri nezdinde ilgili kurum ve kuruluşlar (İl Ticaret Müdürlükleri, Ticaret Odaları, Emniyet birimleri v.b) ile irtibata geçilerek ruhsatsız işletmelerle ilgili olarak gerekli tespitlerin yapılması, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda uyarılmaları ve ivedilikle Müze Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Konuya ilişkin Müze Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

Ek : ilgi yazı