Mart Ayı Satış Talimatı (Hububat-Pirinç-Bakliyat)

Kuruluşumuz stoklarında bulunan ve (Ek-1)’de yer alan ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale  aşağıda  yer  alan  esaslar  ve  (Ek-2)’de  belirtilen  fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, yine (Ek-1)’de yer alan makarnalık buğday ve mısır aşağıda yer alan  esaslar  ve  (Ek-2)’de  belirtilen  fiyatlarla  kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren,  kırmızı mercimek  ve  pirinç ise aşağıda  belirtilen esaslar  ve (Ek-2)’de belirtilen fiyatlarla 04 Mart 2024 tarihinden itibaren satılacaktır. A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI: Hububat satışlarımıza başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB’e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. (Ek-1)’de yer alan; ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, (Ek-1)’de yer alan; makarnalık buğday kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına), mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır. Mart ayı satış talimatı ile satışa açılan arpaların ödemesi peşin olarak kredi kartı ile yapılabilecektir. Satışlara  ilişkin  maniplasyon  ve  nakliye  ilave  ücreti  alınıp  alınmayacağı  hususu  Ek-2’de  yer  alan  satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları mart ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır. Satışa  açılan  tüm  ürünler  için  son  para  yatırma,  son  teslim  ve  Elüsler  için  takas  tarihleri  aşağıda belirtilmiştir. ELÜS Hububat Stokları (Başvuru Satış Platformu) ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 04 – 11 Mart 2024 Türib Takas Son İşlem Tarihi : 22 Mart  2024 (dahil) TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere) Son Para Yatırma Tarihi : 22 Mart  2024 (dahil) Ürün Son Teslim Tarihi : 29 Mart  2024 (dahil)

TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  dağıtımı  yapılacak  ELÜS  “makarnalık  buğday, ekmeklik  buğday,  arpa,  mısır  ve  yulaflar”  takas  için  Türib’e  gönderilecektir.  ELÜS  satışlarında  ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. TMO depolarındaki stoklar için gelen talepler bekletilmeden parasını yatıran ve aracını gönderen talep  sahiplerine  teslim  edilecektir.  Ofis  hesaplarına  alıcılar  tarafından  yatırılan  ürün  bedeli  avans niteliğinde olup yatırılan parayı karşılayacak miktarda veya istenilen ürün kodunda emtia bulunmaması Kuruluşumuz  tarafından  taahhüt  zorunluluğu  doğurmayacaktır.  Yatırılan  ürün  bedeli  siparişin  kabulü anlamı taşımayacaktır. Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Ürün  bedelini  yatıran  şahıs/firmaların  süresi içerisinde  ürünlerini teslim almamaları  durumunda (alıcıdan kaynaklı sebeplerden dolayı) bakiye tutarları bekletilmeden iade edilecektir. 2024 Şubat ayında dağıtımı yapılarak ürün bedeli yatırılan ancak  son ürün teslim tarihine  [29.02.2024 (dahil)]  kadar  teslimatı  yapılmamış  hububat  için  son  teslimat  tarihi  08.03.2024  (dahil)  tarihine  kadar uzatılmıştır. Kuruluşumuzdan kaynaklanan nedenler hariç son teslimat tarihi (29.02.2024) dışına sarkan günler için fiyat artışları henüz teslim edilmemiş mala uygulanacaktır. Ayrıca peşin satışlarımızda alıcılardan TMO Ticaret İşleri İzahnamesi, İkinci Kısım (İç Ticaret), Birinci Bölüm (İç Satışlar), Peşin Bedel Mukabili Satış Madde-8-(2) uyarınca alıcılardan peşin satış sistemi uygulama esasları ile ilgili ıslak imzalı belge alınacaktır. B) KIRMIZI MERCİMEK: 1. Paketli Kırmızı Mercimek Satışı: Başmüdürlükler  mevcut  kırmızı mercimek  stoklarını  dikkate  alarak  perakende  satışlarının  yanı  sıra aylık  500 kg’a  kadar  gıda  perakendecilerine,  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine  ve  Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde satılmak üzere) peşin bedel mukabili toptan cari satış fiyatlarıyla toptan satış yapılacaktır. 2. Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı: Batman Başmüdürlüğünün stoklu 4.437 ton yerli kabuklu kırmızı mercimek kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak  Ek-2′  de  yer  alan  fiyattan  toptan  olarak  satışa açılmıştır. Kabuklu  kırmızı  mercimek  için  talepler  Batman  Başmüdürlüğümüz  tarafından  alınacaktır. Kabuklu kırmızı mercimek satışlarından tüm başvuru sahiplerinin istifade edebilmesi için 08 Mart 2024 tarihine  kadar satış yapılmayacak  bu  tarihe  kadar  aynı  stoklara  yüksek  miktarda  talep  gelirse  ilgili Başmüdürlük  tarafından  talep  toplanmak  suretiyle  tahsis  yapılacak,  satışlar  buna  göre gerçekleştirilecektir.  Bu  tarihten  sonra  satışı  yapılmayan  stoklara  talep  gelmesi  halinde  bekletilmeden tahsis ve satış yapılabilecektir. Dökme  olarak  stoklanan  kabuklu  kırmızı  mercimeğin  satışı  yine  dökme  olarak  kamyon  üstü  teslim esasına göre yapılacaktır. Kabuklu  kırmızı  mercimeklerden  numune  talep  edenlere  19,00 TL/Kg (KDV hariç)  fiyatla  numune verilecektir. C-PİRİNÇ: Başmüdürlükler  mevcut  pirinç  stoklarını  dikkate  alarak  perakende  satışlarının  yanı  sıra  aylık  sadece groski çeşidi pirinç  için  500 kg’a  kadar  gıda  perakendecilerine,  kamu  kurum  ve  kuruluş yemekhanelerine  ve Ziraat Odalarına  (sadece  satış marketlerinde  satılmak  üzere)  peşin  bedel mukabili toptan Ek-2’de yer alan satış fiyatlarıyla satış yapabilecektir. Yerli pirinçler için toptan satış yapılmayacaktır. Groski çeşidi çuvallı pirinçler aşağıdaki Başmüdürlüklerimiz stoklarından belirtilen miktarlarda peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak  Ek-2’deki toptan satış fiyatlarından satışa açılmıştır. Bu kapsamda; Mersin Başmüdürlüğümüzden 2.000 ton, Kayseri Başmüdürlüğümüzden 450 ton, Konya Başmüdürlüğümüzden 400 ton Ankara  Başmüdürlüğümüzden  ise  150 ton olmak  üzere  toplam  3.000 ton groski çeşidi pirinç satılacaktır. Söz  konusu  groski  çeşidi  pirincin  toptan  satışı  ile  ilgili  tüm  iş  ve  işlemler  için  yukarıdaki Başmüdürlüklerimiz  yetkili  kılınmıştır.  Satışa  açılan  groski  çeşidi  pirinç  için  talepler  yukarıdaki Başmüdürlüklerimiz tarafından  alınacaktır.  Groski  çeşidi  pirinç  satışlarından tüm  başvuru  sahiplerinin istifade edebilmesi için 08 Martt 2024 tarihine kadar satış yapılmayacak bu tarihe kadar aynı stoklara yüksek miktarda talep gelirse ilgili Başmüdürlükler tarafından talep toplanmak suretiyle tahsis yapılacak, satışlar buna göre gerçekleştirilecektir. Bu tarihten sonra satışı yapılmayan stoklara talep gelmesi halinde bekletilmeden tahsis ve satış yapılabilecektir. Bakliyat ve Pirinç Genel Hükümler Satışı yapılan kabuklu kırmızı mercimekler ve groski çeşidi pirinçler için son para yatırma tarihi 22 Mart 2024,  son  teslimat  tarihi  ise  29 Mart 2024  olarak  belirlenmiştir.  Parasını  yatıran  talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin teslimat yapılabilecektir. Kırmızı Mercimeğin 500 Kg’a Kadar Paketli Toptan Satışları ile Pirincin 500 Kg’a Kadar Paketli ve/veya Çuvallı Toptan Satışlarında; Başvuru  sahiplerinden  alınacak  faaliyet  belgeleri  01 Şubat 2024 tarihinden  sonrası için  alınmış belgeler olacaktır. Toptan  paketli  ürün  satışlarımızda  alıcılardan  Kuruluşumuzdan  satın  aldıkları  ürünleri  toptan olarak üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır (Ek-3). Gıda  perakendecilerine  yapılacak  toptan  paketli  ürün  satışlarında  paketli  olarak  teslim  alınan ürünleri  nihai tüketiciye  azami  olarak TMO  perakende  satış  fiyatlarımız  üzerinden  satacaklarına dair (Ek-4) taahhütname de alınacaktır.

 

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4

EK-5

EK-6